از جمله مهم ترین قطعه کدها و رایج ترین انان در زبان های مختلف حلقه های تکرار هستند که وظیفه تکرار عمل خاصی را برعهده دارند
مهم ترین حلقه های تکرار در زبان C# شامل موارد زیر است:
۱:حلقه For که بهصورت کلی زیر استفاده میشود
for (int a =0; a<5; a++)
}
Statement
}
پس از تعریف متغییر در داخل حلقه به عنوان شمارنده حلقه باید updater نیز برای ان قرار دهیم که هربار چه مقدار به شمارنده اضافه شود یا کم شود! که درواقع a++ هر بار ۱ واحد به شمارنده اضافه میکند
حال اگر شما مقدرا اولیه را عددی مثل ۱۰ قرار دهید با کد a++ به ترتیب بالا میرود تا به شرط شما که در این مثال A<5 است برسد مثلا قطعه زیر
(int a=10;a>1;a–)
کد بالا از ۱۰ به صورت نزولی کم میشود تا زمانی که به ۱ برسد
برای اینکه حلقه شما به مقدارهای بیشتری بالا رود مثلا ۲ تا ۲تا کافیست updater خودرا به a=+2 تغییر دهید !
برای مثال حلقه زیر عددی را که از کاربر گرفته شده برای ۵ بار با ۲ جمع میکند :
x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
x = x + 2;
}
textBox1.Text = Convert.ToString(x);
توجه کنید که متغیر x در قسمت مربوط تعریف شده باشد
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
۲:حلقه شماره ۲ :
Do while همانطور که از ترجمه این دستور نیز مشخص است کاری را تا زمانی انجام میدهد که شرط برقرار است و حالت کلی ان به صورت زیر است:
Do
{
Statement;
Updater;
}while(شرط);
همانطور که در حلقه روبرو مشخص است ابتدا باید کلمه کلیدی Do را نوشته و سپس داخل {} کد مربوط را به همراه updater بنویسید
هم چنین شرط داخل پرانتز while قرار گرفته و تا زمان برقراریش کدها تکرار میشوند
برای مثل حلقه مثال بالا را با این قطعه کد مینویسیم :
x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
do
{x=x+2;
a++;
}
while(a<5);
textBox1.Text = Convert.ToString(x);
توجه کنید که اگر شکل کلی حلقه شما مانند ترتیب بالا نباشد برنامه از شما ایراد میگیرد بنابراین ساختار کلی باید مثل بالا باشد
متغییر a نیز در قسمت متغیرها تعریف شده و مقداردهی اولیه شده است
Int a=0;
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
حلقه شماره ۳:
حلقه while است که به صورت زیر استفاده میشود
while(شرط)
{
Statement;
Updater;
}
که این حلقه شباهت زیادی به حلقه قبل دارد و همان مثال با این کد به صورت زیر نوشته میشود
x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
while (a < 5)
{
x = x + 2;
a++;
}
textBox1.Text = Convert.ToString(x);
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
استفاده از radiobutton ها در C#
دکمه های رادیویی همانطور که در برنامه های کاربردی دیگر مشاهده میشود گزینه ای را فعال یا غیرفعال میکنند
این گزینه که از منوی toolbox در دسترس قابلیت کددهی و عمل خاصی را برعهده دارد
برای این منظور ابتدا Radiobutton را از منوی toolbox اضافه کرده
دوبار روی ان کلیک کرده تا وارد قسمت کددهی ان شوید
حالا میخواهیم عمل عوض شدن رنگ صفحه را در ان قرار دهیم
این کار را با استفاده از دستوارت شرطی انجام میدهیم
if (radioButton1.Checked)
{
this.BackColor = Color.DarkGoldenrod;
}
کد بالا ابتدا با دستور شرطی چک خوردن دکمه رادیویی را بررسی میکند
سپس با کلمه کلیدی this و خاصیت رنگ پیش زمینه رنگ مورد نظر را در ان میریزیم
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
برای عوض کردن رنگ text box ها:
if (radioButton1.Checked)
{
textBox1.BackColor = Color.DarkRed;
}
برای استفاده از checkbox ها نیز روشی مشابه بالا استفاده میشود
تفاوت بین radiobutton وcheckbox در چیست
در واقع در radiobutton شماتنها میتوانید یکی از انهارا فعال کنید ولی میتوانید هم زمان چندین گزینه را به همراه checkbox فعال کنید
مثلا هم زمان رنگ و فونت و رنگ پیش زمینه فرم را تغییر دهید ولی در radiobutton ها اگر کد دهی کامل باشد تنها یکی قابل انجام بوده و در صورت تغییر Radiobutton ها عمل قبلی تغییر میکند
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
نمونه استفاده از checkbox
if (checkBox1.Checked)
{
this.BackColor = Color.DarkRed;
}
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

منبع گویا ای تی