در ماقله قبلی که نحوه تعریف ارایه ها و کاربرد انان در دلفی بیان شده نوبت به ان میرسد تا توابعی که عملیات خاصی مانند حذف یا اضافه و یا کپی کردن را برروی ارایه ها انجام میدهند را معرفی کنیم
تابع اول length
این تابع برای به دست اوردن طول ارایه یا رشته مورد نظر به کار میرود که خروجی ان همواره ۱ عدد میباشد
پس از تعریف ارایه استفاده از این تابع به صورت زیر میباشد:
length(x);
این تابع طول ارایه x را بر میگرداند
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
تابع uppercase
این تابع حروف کوچک در رشته را به حروف بزرگ تبدیل میکند و به صورت زیر نوشته میشود
Uppercase(x);
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
البته این تابع باید دوباره مقداردهی شود تا رشته X را در ارایه و یا Edit به صورت بزرگ نمایش دهد
تابع concat
این تابع وظیفه اتصال دو رشته را به هم دارد و به صورت زیر استفاده میشود
Concat (x,y);
این تابع دو رشته x و y را به هم میچسباند مثل ali و reza که میشود alireza
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
تابع کپی copy
این تابع قسمتی از رشته مورد نظر را کپی کرده و در متغیری مقداردهی میکند مثل از جمله alireza میتوان با این تابع قسمت reza را جدا کرد و به صورت زیر به کار میرود
Copy(x,4,4);
معنی کد بالا این است که از ارایه X و از خانه ۴ به اندازه ۴ خانه را کپی کن که میشود reza
[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
تابع delete
این تابع عکس تابع کپی عمل میکند به این صورت که میتوانید قسمت دلخواه رشته خودرا خذف کنید و به صورت زیر استفاده میشود
Delete(x,4,4);
قطعه کد بالا از رشته X و از خانه ۴ به اندازه ۴ خانه را پاک میکند
مثلا alireza به ali تبدیل میشود
تابع pos
این تابع نیز دارای خورجی عددی میباشد که با گرفتن دو رشته محل رشته اول را در رشته دوم میگوید و به صورت زیر استفاده میشود
Pos(x,y);
مثلا رشته x مقدار reza را دارد و رشته دوم مقدار alireza را دارد بنابراین خروجی تابع عدد ۴ میشود
تابع insert
که زیر شته ای را در رشته اصلی قرار میدهد و به صورت زیر استفاده میشود
Insert(s1,s2,4);
از حرف ۴ رشته اصلی یعنی s2 رشته S1 را قرار میدهد