دریافت سه عدد از ورودی و مشخص کردن عدد بزرگتر به درخواست دوستان


 Dim max As Integer
max = TextBox1.Text
If TextBox2.Text > max Then
max = TextBox2.Text
End If
If TextBox3.Text > max Then
max = TextBox3.Text
End If
TextBox4.Text = max