برنامه ای بنویسید که اعضای دو ماتریس Am*n و Bn*p را از کاربر گرفته سپس ماتریس حاصل ضرب را به شکل زیر تشکیل دهد.
Am*n * Bn*p = Cm*p