سورس ضرب دو ماتریس در سی پلاس پلاس امید وارم که استفاده کنید

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int mat1[2][3], mat2[3][4], mat3[2][4]={0} ;
int i,j,k,l ;
clrscr();
//read mat1
for(i=0 ; i<2 ; i++)
for(j=0 ; j<3 ;j++) {
printf("tenter mat1[%d][%d]: ",i,j);
scanf("%d",&mat1[i][j]) ;
}
//read mat2
for(i=0 ; i<3 ; i++)
for(j=0 ; j<4 ;j++) {
printf("enter mat2[%d][%d]: ",i,j);
scanf("%d",&mat2[i][j]) ;
}
//multiply mat1 by mat2
for(i=0 ; i<2 ; i++)
for(j=0 ; j<4 ;j++) {
mat3[i][j]=0 ;
for(k=0 ;k<3 ; k++)
mat3[i][j] = mat3[i][j]+mat1[i][k]*mat2[k][j];
}
printf("\n the produc of mat1 & mat2") ;
printf(" is :\n\n") ;
for(i=0 ;i<2 ;i++) {
for(j=0 ; j<4 ;j++)
printf("%5d", mat3[i][j]) ;
printf("\n") ;
}
getch();
return 0;
}