سلام با عرض معذرت نمیدونستم سوال درمورد اسمبلی رو کجا بزرام هرچی گشتم موضوعشو ندیدم و اینجت میزارم
دوستان اگه کسی هست که تو تحلیل این کد که به زبان اسمبلی هست بهم کمک کنه ممنون میشم ( کارش ایجاد یک صفحه آبی رنگ در وسط صفحه و چاپ تمام کارکتر های اسکی در کادر)
کد:
.model small
.code
 org 100h
begin: Jmp a10main

ctr   db 00
col   db 24
row   db 04
mode  db  ? 
A10main proc near
     call b10mode
     call c10clr
a20:
     Call d10set
     call e10disp
     cmp  ctr,0ffh 
     je  a30
     inc  ctr
     add  col,02
     cmp  col,56
     jne  a20
     inc  row
     mov  col,24 
     jmp  a20    
a30:
     Call f10read
     call g10mode
     mov  ax,4c00h
     int  21h
 
a10main endp
      
b10mode  proc near
     mov ah,0fh
     int 10h
     mov mode,al
     mov ah,00h
     mov al,03
     int 10h
     ret
     
b10mode endp 
      
c10clr  proc near
     mov ah,08h
     int 10h
     mov bh,ah
     mov ax,0600h
     mov cx,0000
     mov dx,184fh
     int 10h
     mov ax,0610h
     mov bh,16h
     mov cx,0418h
     mov dx,1336h
     int 10h
     ret
c10clr endp

d10set  proc near
     mov ah,02h
     mov bh,00
     mov dh,row
     mov dl,col
     int 10h
     ret
d10set endp

e10disp  proc near
     mov ah,0ah
     mov al,ctr
     mov bh,00
     mov cx,01
     int 10h
     ret
     
e10disp  endp
f10read  proc near
     mov  ah,08h
     int  21h
     ret
     
f10read endp

g10mode  proc near
     mov  ah,00h
     mov  al,mode
     int  10h
     ret
g10mode endp

     end begin