مشخص کردن ایام هفته و مشخص کردن روز ان به زبان سی شارپ در محیط کنسول به درخواست کاربران!موفق باشید

int n;
int i;
n = int.Parse(textBox1.Text);

if(n>0)
MessageBox.Show("ابتدا ورودی را برسی کنید");
if (n > 7)

switch (n)
{
case 1:
{
label1.Text = "شنبه";
break;
}

case 2:
{
label1.Text = "یکشنبه";
break;
}
case 3:
{
label1.Text = "دوشنبه";
break;
}
case 4:
{
label1.Text = "سه شنبه";
break;
}
case 5:
{
label1.Text = "چهارشنبه";
break;
}
case 6:
{
label1.Text = "پنچ شنبه";
break;
}
case 7:
{
label1.Text = "جمعه";
break;
}}