پروژه به درخواست یکی از کاربران بود که قرار دادم امید وارم تونسته باشم بهش کمکی کرده باشم.

مشخص عدد بزرگتر از بین 5 عدد ورودی در محیط کنسول که 5 عدد میگیره بزرگترین رو مشخص میکنه.

 // تعریف متغیر 
int a, b, c, d, e, max;
// دریافت ورودی از کاربر

Console.Write("Enter Your Nunmber 1:");
a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter Your Nunmber 2:");
b = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter Your Nunmber 3:");
c = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter Your Nunmber 4:");
d = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter Your Nunmber 5:");
e = int.Parse(Console.ReadLine());

//مقایسه ارقام ورودی از کاربر جهت برسی عدد بزرگتر
max = a;

if (b > max)

max = b;

if (c > max)

max = c;

if (d > max)

max = d;


if (e > max)

max = e;
//چا عدد بزرگتر
Console.WriteLine(" Number Max: {0}", max);

Console.ReadKey();
}