تولید اعداد تصادفی در VB.NET بهتر شده است به صورتی که شما به راحتی می توانید با استفاده از کلاس Random اقدام به تولید اعداد تصادفی کنید .
برای این کار ابتدا شی را از کلاس Random ایجاد کنید تا از طریق آن شی به متدهای کلاس Random دسترسی پیدا کنید برای ایجاد شی می توانید از یکی از دو دستور زیر استفاده کنید:


1- Dim Ran as New Random
2- Dim Ran as Random=New Randomنکته : Ran متغیر است.
حال از طریق شی ایجاد شده می توانید به سه متد این کلاس دسترسی پیدا کنید:
1- متد Next :
از این متد به سه صورت می توان استفاده کرد :


الف :  Dim Ran As New Random
Dim Number As Integer
Number = Ran.Next
TextBox1.Text = Numberدستور Ran.Next عددی بین صفر تا 2147483647 ایجاد می کند.

ب : Dim Ran As New Random
Dim Number As Integer
Number = Ran.Next(1, 8)
TextBox1.Text = Numberدستور Ran.Next(1,8) عددی مابین 1 تا 8 ایجاد می کند البته خود عدد 8 را شامل نمی شود

البته این دستور کلی است و شما می توانید هر عددی را به عنوان حداقل در ارگومان اول قرار دهید و در آرگومان دوم عدد حداکثر بعلاوه یک را قرار دهید.
نکته : عددی که در آرگومان دوم قرار می دهید در تولید عدد تصادفی به وجود نمی آید.
برای مثال اگر می خواهید تابع فقط اعداد سه رقمی تولید کند از دستور زیر استفاده کنید :


Number=Ran.Next(100,1000)

ج : Dim Ran As New Random
Dim Number As Integer
Number = Ran.Next(5)
TextBox1.Text = Numberدستور Ran.Next(5) اعدادی ما بین صفر تا 5 تولید می کند البته خود عدد 5 را شامل نمی شود این تابع همانند تابع بالا یک مثال است .

2- متد NextBytes:
این متد اعدادی را مابین 0 تا 255 تولید می کند تعداد اعداد بستگی به سایز آرایه دارد. مثلا در دستورات زیر 5 عدد از نوع Byte تولید شده و در آرایه Number ذخیره شده است .
Dim Ran As New Random
Dim Number(4) As Byte
Dim S As String
Ran.NextBytes(Number)
For i As Byte = 0 To 4
S = S & Number(i) & " "
Next
MessageBox.Show(S)نکته : آرایه حتما باید از نوع Byte باشد.

3- متد NextDouble : این متد اعدادی از نوع Double مابین صفر و یک تولید می کند .


Dim Ran As New Random
Dim Number As Double
Number = Ran.NextDouble
TextBox1.Text = Number