ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به حساب” کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

صفحه 2 از 5 نخست 12345 آخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 43
 1. #11
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  تعویض قطر اصلی و فرعی ماتریس 5 در 5

  تعویض قطر اصلی و فرعی ماتریس 5 در 5

  کد PHP:
  uses wincrt;

  var
     
  : array[1..5,1..5of integer;
     
  i,j,temp integer;

  begin
       
  for i:= 1 to 5 do
           for 
  j:= 1 to 5 do
               
  begin
                    writeln
  ('Enter a[',i,j,']');
                    
  readln(a[i,j]);
               
  end;

       
  temp:=a[1,1];
       
  a[1,1]:=a[1,5];
       
  a[1,5]:=temp;

       
  temp:=a[2,2];
       
  a[2,2]:=a[2,4];
       
  a[2,4]:=temp;

       
  temp:=a[4,4];
       
  a[4,4]:=a[4,2];
       
  a[4,2]:=temp;

       
  temp:=a[5,5];
       
  a[5,5]:=a[5,1];
       
  a[5,1]:=temp;


       for 
  i:= 1 to 5 do
           
  begin
                 
  for j:= 1 to 5 do
                     
  writea[i,j]:3);
                 
  writeln;
           
  end;

  end
 2. #12
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  سیستم بانکداری با استفاده از رکورد ها

  سیستم بانکداری با استفاده از رکورد ها

  دانلود سورس : [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

  دانلود فایل جرایی : [برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]

  کد PHP:
  {B A N K I N G  S Y S T E M (Records)
  PROGRAMMING BY :
              
  HUSSEIN TAJARENEZHAD}
  uses wincrt;

  type
      Information 
  record
                  firstname
  ,lastname,accounttype string[20];
                  
  customercode,supply            longint;
                  
  profit                         real;
      
  end;
      
  Customers = array[1..100of information;
  var
     
  info information;
     
  i,j,sc,integer;
     
  custom customers;
     
  integer;

  procedure starting;
            
  begin
                 writeln
  ('                * W E L C O M E  T O  B A N K I N G  S Y S T E M *');
                 
  writeln;
                 
  Writeln('What You Want To Do?');
                 
  writeln;
                 
  writeln('  * Add Customer                      : 01');
                 
  writeln('  * Find Customer By Last name        : 02');
                 
  writeln('  * Find Customer By Customer Code    : 03');
                 
  writeln('  * View All Customer                 : 04');
                 
  writeln('  * Profit                            : 05');
                 
  writeln('  * Delete Customer                   : 06');
                 
  writeln('  * For Sorting Data By Last Name     : 07');
                 
  writeln('  * For Sorting Data By Customer Code : 08');
                 
  writeln('  * Edit Customer Infomation          : 09');
                 
  writeln('  * View Profit Rate                  : 10');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter Service Code :');
                 
  readln(sc);
                 
  clrscr;
                

            
  end;

  procedure scan;
            var
               
  n,i,integer;
             
            
  begin
                
                 writeln
  ('                    * A D D  C U S T O M E R  S Y S T E M *');
                 
  writeln;

                 while 
  100 do
                       
  begin
                            writeln
  ('Enter Number of Customer you want to add');
                            
  readln(n);
                            
  m:=m+n;
                           

                            if 
  100 then
                               begin
                                    writeln
  ('You can only Enter 100 customer!');
                                    
  m:=m-n;
                       
  end;
                 for 
  i:= 1 to n do
                     
  begin
                          
  for j:= 1 to 5 do
                              
  begin
                                   
  case j of
                                        1
  :
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Select Accunt Type For Below Chart :');
                                               
  writeln('***********************************');
                                               
  writeln('*     Account Name     *   Code   *');
                                               
  writeln('***********************************');
                                               
  writeln('* Long Period 1 Year   :    1     *');
                                               
  writeln('* Long Period 2 Year   :    2     *');
                                               
  writeln('* Long Period 3 Year   :    3     *');
                                               
  writeln('* Long Period 4 Year   :    4     *');
                                               
  writeln('* Long Period 5 Year   :    5     *');
                                               
  writeln('* Short Period         :    6     *');
                                               
  writeln('***********************************');
                                               
  writeln;
                                               
  writeln('Enter Type Code :');
                                               
  readln(custom[i].accounttype);

                                               if 
  custom[i].accounttype='1' then
                                                  custom
  [i].accounttype:='Long Period 1 Year'

                                               
  else if custom[i].accounttype='2' then
                                                    custom
  [i].accounttype:='Long Period 2 Year'

                                               
  else if custom[i].accounttype='3' then
                                                    custom
  [i].accounttype:='Long Period 3 Year'

                                               
  else if custom[i].accounttype='4' then
                                                    custom
  [i].accounttype:='Long Period 4 Year'

                                               
  else if custom[i].accounttype='5' then
                                                    custom
  [i].accounttype:='Long Period 5 Year'

                                               
  else if custom[i].accounttype='6' then
                                                    custom
  [i].accounttype:='Short Period'
                                               
  else
                                                   
  begin
                                                        Writeln
  ('For Your Acount Profit Not Calculate');
                                                        
  custom[i].accounttype:='None';
                                                   
  end;

                                              
                                          
  end;
                                        
  3:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter Last name of Customer :');
                                               
  readln(custom[i].lastname);
                                          
  end;
                                        
  2:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter First name of Customer :');
                                               
  readln(custom[i].firstname);
                                          
  end;
                                        
  4:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter Customer Code :');
                                               
  readln(custom[i].customercode);
                                          
  end;
                                        
  5:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter Customer ',custom[i].customercode,' Supply :');
                                               
  readln(custom[i].supply);
                                          
  end;
                                   
  end;
                              
  end;
                          
  writeln;
                          
  writeln('Entering Data Completed');
                          
  writeln;
                          
  write('* ',custom[i].firstname,' ',custom[i].lastname,' ',custom[i].accounttype);
                          
  writeln(' Accunt Sucssecfuly Created');
                          
  writeln;
                          if 
  i<>n then
                             writeln
  ('Now Enter Data of Customer ',i+1);
                     
  end;
                     
  Writeln('Entering Data for ',n,' Customer Completed');
                     
  writeln;
                     
  writeln('For Continue Press Enter');
                     
  readln;
                     
  clrscr;
                     
  starting;
                    
            
  end;{End of procedure scan}
  end;

  procedure searchname;
            var
               
  string[30];
               
  flag,sni integer;
              
            
  begin
                 writeln
  ('           * S E A R C H I N G  S Y S T E M : B Y  L A S T  N A M E *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter last name which you want to search');
                 
  readln(l);
                 
  flag:= 0;
                 
  sni:=1;
                 while (
  sni<100) and (flag=0) do
                       
  begin
                            
  if l=custom[sni].lastname then
                               begin
                                    writeln
  ('Data Found!');
                                    
  writeln;
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('* Full name     : ',custom[sni].firstname,' ',custom[sni].lastname);
                                    
  writeln('* Customer Code : ',custom[sni].customercode);
                                    
  writeln('* Supply        : ',custom[sni].supply);
                                    
  writeln('* Account Type  : ',custom[sni].accounttype);
                                    
  writeln('* Profit        : ',custom[sni].profit:8:2);
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  flag:= 1;
                               
  end;
                            
  inc(sni);
                       
  end;
                 if 
  flag=0 then
                    Writeln
  ('Customer Not Found');
                 
  writeln;
                 
  writeln('For Continue Press Enter');
                 
  readln;
                 
  clrscr;
                 
  starting;
            
  end;{End of procedure search name}

  procedure searchcode;
            var
               
  cc longint;
               
  flag1,sci integer;
            
  begin
                 writeln
  ('        * S E A R C H I N G  S Y S T E M : B Y  C U S T O M E R  C O D E *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter Customer Code which you want to search');
                 
  readln(cc);
                 
  flag1:= 0;
                 
  sci:=1;
                 while (
  sci<100) and (flag1=0) do
                       
  begin
                            
  if (cc=custom[sci].customercodethen
                               begin
                                    writeln
  ('Data Found!');
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('* Full name     : ',custom[sci].firstname,' ',custom[sci].lastname);
                                    
  writeln('* Customer Code : ',custom[sci].customercode);
                                    
  writeln('* Supply        : ',custom[sci].supply);
                                    
  writeln('* Account Type  : ',custom[sci].accounttype);
                                    
  writeln('* Profit        : ',custom[sci].profit:8:2);
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  flag1:= 1;
                               
  end;
                            
  inc(sci);
                       
  end;
                 if 
  flag1=0 then
                    Writeln
  ('Customer Not Found');
                 
  writeln;
                 
  writeln('For Continue Press Enter');
                 
  readln;
                 
  clrscr;
                 
  starting;
            
  end;{End of procedure search code}

  procedure sortname;
            var
               
  index integer;
               
  min   string;
               
  temp  information;
            
  begin
            writeln
  ('        * S O R T I N G  D A T A  S Y S T E M  B Y  L A S T  N A M E *');
            
  writeln;
            for 
  i:= 1 to m do
                    
  begin
                         min
  := custom[i].lastname;
                         
  index:=i;
                         for 
  j:= i+1 to m do

                             if 
  custom[j].lastnamemin then
                                begin
                                     min
  := custom[j].lastname;
                                     
  index:=j;
                                
  end;
                             
  temp:=custom[index];
                             
  custom[index]:=custom[i];
                             
  custom[i]:=temp;
                    
  end;
                    
  writeln('Data sorted By Last Name');
                    
  writeln('For view sorted data in first page enter show service code');
                    
  writeln;
                    
  writeln('For Continue Press Enter');
                    
  readln;
                    
  clrscr;
                    
  starting;
                    
            
  end;{End Of procedure Sorting Data By Customer Last Name}

  procedure sortcode;
            var
               
  index integer;
               
  min   longint;
               
  temp  information;
            
  begin
            writeln
  ('     * S O R T I N G  D A T A  S Y S T E M  B Y  C U S T O M E R  C O D E *');
            
  writeln;
            for 
  i:= 1 to m do
                    
  begin
                         min
  := custom[i].customercode;
                         
  index:=i;
                         for 
  j:= i+1 to m do

                             if 
  custom[j].customercodemin then
                                begin
                                     min
  := custom[j].customercode;
                                     
  index:=j;
                                
  end;
                             
  temp:=custom[index];
                             
  custom[index]:=custom[i];
                             
  custom[i]:=temp;
                    
  end;
                   
                    
  writeln('Data sorted By Customer Code');
                    
  writeln('For view sorted data in first page enter show service code');
                    
  writeln;
                    
  writeln('For Continue Press Enter');
                    
  readln;
                    
  clrscr;
                    
  starting;
            
  end;{End Of procedure Sorting Data By Customer Code}

   

  برای مشاهده ادامه سورس برنامه به ادامه مطلب بروید......

  procedure show;

            
  begin
                 writeln
  ('        * V I E W  A L L  C U S T O M E R  A C C U N T  S Y S T E M *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                 
  writeln('*   Full Name   *  Customer Code  *  Supply    *  Accunt Type    *Profit Pyear*');
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                 for 
  i:= 1 to m do
                     
  begin
                          write
  ('  ',custom[i].firstname,' ',custom[i].lastname);
                          
  write(' ':5,custom[i].customercode);
                          
  write(' ':5,custom[i].supply);
                          
  write(' ':5,custom[i].accounttype);
                          
  writeln(' ':5,custom[i].profit:8:2);
                     
  end;
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                
                     
  writeln;
                     
  writeln('For Continue Press Enter');
                     
  readln;
                     
  clrscr;
                     
  starting;
            
  end;{End of procedure show all Customers}

  procedure profit;
            
  begin
                 writeln
  ('            * P R O F I T  C A L C U L A T O R  S Y S T E M *');
                 for 
  i:= 1 to m+do
                    
                          if 
  custom[i].accounttype='Short Period' then
                             custom
  [i].profit:=custom[i].supply*9/100

                          
  else if custom[i].accounttype='Long Period 1 Year' then
                               custom
  [i].profit:=custom[i].supply*15/100

                          
  else if custom[i].accounttype='Long Period 2 Year' then
                               custom
  [i].profit:=custom[i].supply*16/100

                          
  else if custom[i].accounttype='Long Period 3 Year' then
                               custom
  [i].profit:=custom[i].supply*17/100

                          
  else if custom[i].accounttype='Long Period 4 Year' then
                               custom
  [i].profit:=custom[i].supply*18/100

                          
  else if custom[i].accounttype='Long Period 5 Year' then
                               custom
  [i].profit:=custom[i].supply*19/100;
                         
                             
                
                 
  writeln('With Below Rate Profit Calculated!');
                 
  writeln;
                 
  writeln('                           Profit Percent Chart');
                 
  writeln('                      ***********************************');
                 
  writeln('                      *     Account Name     *   Code   *');
                 
  writeln('                      ***********************************');
                 
  writeln('                      * Long Period 1 Year   :   15 %   *');
                 
  writeln('                      * Long Period 2 Year   :   16 %   *');
                 
  writeln('                      * Long Period 3 Year   :   17 %   *');
                 
  writeln('                      * Long Period 4 Year   :   18 %   *');
                 
  writeln('                      * Long Period 5 Year   :   19 %   *');
                 
  writeln('                      * Short Period         :   9 %    *');
                 
  writeln('                      ***********************************');
                 
  writeln;
                 
  show;
            
  end;{End of Perocedure Calculating Profit}

  procedure delete;
            var
               
  id longint;
               
  flag integer;
               
  ans integer;
              
            
  begin
                 writeln
  ('             * D E L E T I N G  C U S T O M E R  S Y S T E M *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter Customer Code of Customer which you want to remove :');
                 
  readln(id);
                 
  flag:= 0;
                 
  i:=1;
                 while (
  i<100) and (flag=0) do
                       
  begin
                            
  if id=custom[i].customercode then
                               begin
                                    writeln
  ('You Select Customer with below information!');
                                    
  writeln;
                                    
  writeln('*************************************************');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('* Full name     : ',custom[i].firstname,' ',custom[i].lastname);
                                    
  writeln('* Customer Code : ',custom[i].customercode);
                                    
  writeln('* Supply        : ',custom[i].supply);
                                    
  writeln('* Account Type  : ',custom[i].accounttype);
                                    
  writeln('* Profit        : ',custom[i].profit:8:2);
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('*************************************************');
                                    
  flag:=1;
                                    
  writeln;
                                    
  writeln;
                                    
  writeln('Are You sure to remove ',custom[i].firstname,' ',custom[i].lastname,' Account?');
                                    
  writeln('If you are agree press 0 key');
                                    
  readln(ans);
                                    if 
  ans=0 then
                                       begin
                                            
  for j:= i to m do
                                                
  begin
                                                     custom
  [j]:=custom[j+1];
                                                    
                                                
  end;
                                            
  m:=m-1;
                                            
  writeln;
                                            
  writeln('Account sucssecfully removed!');
                                            
  writeln;
                                            
  writeln('For Continue Press Enter');
                                            
  readln;
                                            
  clrscr;
                                            
  starting;
                                       
  end
                                    
  else
                                        
  begin
                                             writeln
  ;
                                             
  writeln('Removing Canceled!');
                                             
  writeln;
                                             
  writeln('For Continue Press Enter');
                                             
  readln;
                                             
  clrscr;
                                             
  starting;
                                        
  end;
                               
  end;
                            
  inc(i);
                       
  end;
                 if 
  flag=0 then
                    begin
                         Writeln
  ('Customer Not Found');
                         
  writeln;
                         
  writeln('For Continue Press Enter');
                         
  readln;
                         
  clrscr;
                         
  starting;
                    
  end;
            
  end;{End Of Procedure Delete}

   

  procedure edit;
            var
               
  id longint;
               
  flag integer;
               
  ans integer;
              

            
  begin
                 writeln
  ('       * E D I T I N G  C U S T O M E R  I N F O R M A T I O N  S Y S T E M *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter Customer Code of Customer which you want to change information''s :');
                 
  readln(id);
                 
  flag:= 0;
                 
  i:=1;
                 while (
  i<100) and (flag=0) do
                       
  begin
                            
  if id=custom[i].customercode then
                               begin
                                    writeln
  ('You Select Customer with below information!');
                                    
  writeln;
                                    
  writeln('*************************************************');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('* Full name     : ',custom[i].firstname,' ',custom[i].lastname);
                                    
  writeln('* Customer Code : ',custom[i].customercode);
                                    
  writeln('* Supply        : ',custom[i].supply);
                                    
  writeln('* Account Type  : ',custom[i].accounttype);
                                    
  writeln('* Profit        : ',custom[i].profit:8:2);
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('*************************************************');
                                    
  flag:= 1;
                                    
  writeln;
                                    
  writeln;
                                   
                                    
  writeln('************************');
                                    
  writeln('*                      *');
                                    
  writeln('* First Name     :  1  *');
                                    
  writeln('* Last Name      :  2  *');
                                    
  writeln('* Customer Code  :  3  *');
                                    
  writeln('* Supply         :  4  *');
                                    
  writeln('* Account Type   :  5  *');
                                    
  writeln('*                      *');
                                    
  writeln('************************');
                                    
  writeln;
                                    
  writeln('Enter Code of Each Information :');
                                    
  readln(ans);
                                    case 
  ans of
                                         1
  :
                                           
  begin
                                                writeln
  ('Enter New First name of customer :');
                                                
  readln(custom[i].firstname);
                                                
  writeln('First name Changed!');


                                           
  end;
                                         
  2:
                                           
  begin
                                                writeln
  ('Enter New Last name of customer :');
                                                
  readln(custom[i].lastname);
                                                
  writeln('Last name Changed!');

                                                
                                           
  end;
                                         
  3:
                                           
  begin
                                                writeln
  ('Enter New Customer code customer :');
                                                
  readln(custom[i].customercode);
                                                
  writeln('Customer Code Changed!');


                                           
  end;
                                         
  4:
                                           
  begin
                                                writeln
  ('Enter New Supply of customer :');
                                                
  readln(custom[i].supply);
                                                
  writeln('Supply Changed!');


                                           
  end;
                                         
  5:
                                           
  begin
                                                writeln
  ('Enter New Account Type customer :');
                                                
  readln(custom[i].accounttype);
                                                
  writeln('Account Type Changed!');
                                                
                                                
                                           
  end
                                         
  else
                                             
  begin
                                                  writeln
  ('With Upper Code We dont Have information');
                                                  
  writeln;
                                                  
  writeln('For Continue Press Enter');
                                                  
  readln;
                                                  
  clrscr;
                                                  
  starting;
                                             
  end;         
                                    
  end;
                              
                               
  end;
                            
  inc(i);
                       
  end;
                 if 
  flag=0 then
                    begin
                         Writeln
  ('Customer Not Found');
                         
  writeln;
                         
  writeln('For Continue Press Enter');
                         
  readln;
                         
  clrscr;
                         
  starting;
                    
  end
                 
  else
                     
  begin
                         writeln
  ;
                         
  writeln('For Continue Press Enter');
                         
  readln;
                         
  clrscr;
                         
  starting;
                     
  end;
            
  end;{End OF Perucedure Edit}

  procedure help;
            
  begin
                 writeln
  ('                            * P R O F I T  P E R C E N T *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('     Profit Percent Chart');
                 
  writeln('***********************************');
                 
  writeln('*     Account Name     *   Code   *');
                 
  writeln('***********************************');
                 
  writeln('* Long Period 1 Year   :   15 %   *');
                 
  writeln('* Long Period 2 Year   :   16 %   *');
                 
  writeln('* Long Period 3 Year   :   17 %   *');
                 
  writeln('* Long Period 4 Year   :   18 %   *');
                 
  writeln('* Long Period 5 Year   :   19 %   *');
                 
  writeln('* Short Period         :   9 %    *');
                 
  writeln('***********************************');
                 
  writeln;
                 
  writeln('For Continue Press Enter');
                 
  readln;
                 
  clrscr;
                 
  starting;
            
  end;
                   

   

  procedure afterstarting;
            
  begin
                 
  case sc of
                      01
  :
                         
  scan;
                      
  02:
                         
  searchname;
                      
  03:
                         
  searchcode;    
                      
  04:
                         
  show;
                      
  05:
                         
  profit;
                      
  06:
                         
  delete;
                      
  07:
                         
  sortname;
                      
  08:
                         
  sortcode;
                      
  09:
                         
  edit;
                      
  10:
                         
  help;
                 else
                     
  begin
                          writeln
  ('* With Code: ',sc,' We Dont Have Service!!!');
                          
  starting;
                     
  end;
                     

                 
  end;
            
  end;
  begin
       starting
  ;
       
  s:=1;
       while 
  s=do
             
  afterstarting;
  end.{End Of Main}

  {
  B A N K I N G  S Y S T E M (Records)
  PROGRAMMING BY :
              
  HUSSEIN TAJARENEZHAD
 3. #13
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  سیستم بانکداری با استفاده از آرایه ها

  سیستم بانکداری با استفاده از آرایه ها

  کد PHP:
  {B A N K I N G  S Y S T E M
  PROGRAMMING BY 
  :
              
  HUSSEIN TAJARENEZHAD}
  uses wincrt;

  type
      information
  =array[1..50,1..2of string[30];{First name,Account Type}
      
  accunt = array[1..50,1..2of longint;{Customer Code,Supply}
      
  pro = array[1..50of real;{Profit}
      
  lname = array[1..50of string[30];{Last Name}
  var
     
  info information;
     
  no accunt;
     
  fa lname;
     
  prof pro;
     
  i,j,sc,integer;
  procedure starting;
            
  begin
                 writeln
  ('                * W E L C O M E  T O  B A N K I N G  S Y S T E M *');
                 
  writeln;
                 
  Writeln(' What You Want To Do?');
                 
  writeln;
                 
  writeln('* Add Customer                      : 01');
                 
  writeln('* Find Customer By Last name        : 02');
                 
  writeln('* Find Customer By Customer Code    : 03');
                 
  writeln('* View All Customer                 : 04');
                 
  writeln('* Profit                            : 05');
                 
  writeln('* Delete Customer                   : 06');
                 
  writeln('* For Sorting Data By Last Name     : 07');
                 
  writeln('* For Sorting Data By Customer Code : 08');
                 
  writeln('* Help                              : 09');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter Service Code :');
                 
  readln(sc);
                 
  clrscr;
                

            
  end;
  procedure scan;
            var
               
  n,i,integer;
               
  char;
            
  begin
                
                 writeln
  ('                    * A D D  C U S T O M E R  S Y S T E M *');
                 
  writeln;

                 while 
  100 do
                       
  begin
                            writeln
  ('Enter Number of Customer you want to add');
                            
  readln(n);
                            
  m:=m+n;
                           

                            if 
  100 then
                               begin
                                    writeln
  ('You can only Enter 100 customer!');
                                    
  m:=m-n;
                       
  end;
                 for 
  i:= 1 to n do
                     
  begin
                          
  for j:= 1 to 5 do
                              
  begin
                                   
  case j of
                                        1
  :
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Select Accunt Type For Below Chart :');
                                               
  writeln('***********************************');
                                               
  writeln('*     Account Name     *   Code   *');
                                               
  writeln('***********************************');
                                               
  writeln('* Long Period 1 Year   :    1     *');
                                               
  writeln('* Long Period 2 Year   :    2     *');
                                               
  writeln('* Long Period 3 Year   :    3     *');
                                               
  writeln('* Long Period 4 Year   :    4     *');
                                               
  writeln('* Long Period 5 Year   :    5     *');
                                               
  writeln('* Short Period         :    6     *');
                                               
  writeln('***********************************');
                                               
  writeln;
                                               
  writeln('Enter Type Code :');
                                               
  readln(info[i,2]);

                                               if 
  info[i,2]='1' then
                                                  info
  [i,2]:='Long Period 1 Year'
                                               
  else if info[i,2]='2' then
                                                    info
  [i,2]:='Long Period 2 Year'
                                               
  else if info[i,2]='3' then
                                                    info
  [i,2]:='Long Period 3 Year'
                                               
  else if info[i,2]='4' then
                                                    info
  [i,2]:='Long Period 4 Year'
                                               
  else if info[i,2]='5' then
                                                    info
  [i,2]:='Long Period 5 Year'
                                               
  else if info[i,2]='6' then
                                                    info
  [i,2]:='Short Period'
                                               
  else
                                                   
  begin
                                                        Writeln
  ('For Your Acount Profit Not Calculate');
                                                        
  info[i,2]:='None';
                                                   
  end;

                                              
                                          
  end;
                                        
  3:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter Last name of Customer :');
                                               
  readln(fa[i]);
                                          
  end;
                                        
  2:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter First name of Customer :');
                                               
  readln(info[i,1]);
                                          
  end;
                                        
  4:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter Customer Code :');
                                               
  readln(no[i,1]);
                                          
  end;
                                        
  5:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter Customer ',no[i,1],' Supply :');
                                               
  readln(no[i,2]);
                                          
  end;
                                   
  end;
                              
  end;
                          
  writeln;
                          
  writeln('Entering Data Compelited');
                          
  writeln;
                          
  writeln('* ',info[i,1],' ',fa[i],' ',info[i,2],' Accunt Sucssecfuly Created');
                          
  writeln;
                          if 
  i<>n then
                             writeln
  ('Now Enter Data of Customer ',i+1);
                     
  end;
                     
  Writeln('Entering Data for ',n,' Customer Compelited');
                     
  writeln;
                     
  writeln('For Continue Press Enter');
                     
  readln;
                     
  clrscr;
                     
  starting;
                    
            
  end;{End of procedure scan}
  end;

  برای در یافت ادامه سورس کد به ادامه متن بروید.                                                                                              

  procedure searchname;
            var
               
  string[30];
               
  flag,sni integer;
              
            
  begin
                 writeln
  ('           * S E A R C H I N G  S Y S T E M : B Y  L A S T  N A M E *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter last name which you want to search');
                 
  readln(l);
                 
  flag:= 0;
                 
  sni:=1;
                 while (
  sni<100) and (flag=0) do
                       
  begin
                            
  if l=fa[snithen
                               begin
                                    writeln
  ('Data Found!');
                                    
  writeln;
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('* Full name     : ',info[sni,1],' ',fa[sni]);
                                    
  writeln('* Customer Code : ',no[sni,1]);
                                    
  writeln('* Supply        : ',no[sni,2]);
                                    
  writeln('* Accunt Type   : ',info[sni,2]);
                                    
  writeln('* Profit        : ',prof[sni]:8:2);
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  flag:= 1;
                               
  end;
                            
  inc(sni);
                       
  end;
                 if 
  flag=0 then
                    Writeln
  ('Customer Not Found');
                 
  writeln;
                 
  writeln('For Continue Press Enter');
                 
  readln;
                 
  clrscr;
                 
  starting;
            
  end;{End of procedure search name}

  procedure searchcode;
            var
               
  cc longint;
               
  flag1,sci integer;
            
  begin
                 writeln
  ('        * S E A R C H I N G  S Y S T E M : B Y  C U S T O M E R  C O D E *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter Customer Code which you want to search');
                 
  readln(cc);
                 
  flag1:= 0;
                 
  sci:=1;
                 while (
  sci<100) and (flag1=0) do
                       
  begin
                            
  if (cc=no[sci,1]) then
                               begin
                                    writeln
  ('Data Found!');
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('* Full name       : ',info[sci,1],' ',fa[sci]);
                                    
  writeln('* Customer Code   : ',no[sci,1]);
                                    
  writeln('* Supply          : ',no[sci,2]);
                                    
  writeln('* Accunt Type     : ',info[sci,2]);
                                    
  writeln('* Profit Per Year : ',prof[sci]:8:2);
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  flag1:= 1;
                               
  end;
                            
  inc(sci);
                       
  end;
                 if 
  flag1=0 then
                    Writeln
  ('Customer Not Found');
                 
  writeln;
                 
  writeln('For Continue Press Enter');
                 
  readln;
                 
  clrscr;
                 
  starting;
            
  end;{End of procedure search code}

                
  procedure sortname;
            var
               
  index,integer;
               
  longint;
               
  t1 real;
               
  temp,min string;
            
  begin
            writeln
  ('        * S O R T I N G  D A T A  S Y S T E M  B Y  L A S T  N A M E *');
            
  writeln;
            for 
  i:= 1 to m do
                    
  begin
                         min
  := fa[i];
                         
  index:=i;
                         for 
  j:= i+1 to m do

                             if 
  fa[j]< min then
                                begin
                                     min
  := fa[j];
                                     
  index:=j;
                                
  end;
                             
  fa[index]:=fa[i];
                             
  fa[i]:=min;
                             for 
  j:= 1 to 2 do
                                 
  begin
                                      temp
  :=info[i,j];
                                      
  info[i,j]:=info[index,j];
                                      
  info[index,j]:=temp;
                                 
  end;
                             for 
  j:= 1 to 2 do
                                 
  begin
                                      t
  :=no[i,j];
                                      
  no[i,j]:=no[index,j];
                                      
  no[index,j]:=t;
                                 
  end;
                             
  t1:=prof[i];
                             
  prof[i]:=prof[index];
                             
  prof[index]:=t1;
                    
  end;
                    
  writeln('Data sorted By Last Name');
                    
  writeln('For view sorted data in first page enter show service code');
                     
  writeln;
                     
  writeln('For Continue Press Enter');
                     
  readln;
                     
  clrscr;
                     
  starting;
                    
            
  end;
  procedure sortcode;
            var
               
  index,k,min integer;
               
  longint;
               
  t1 real;
               
  temp string;
            
  begin
            writeln
  ('     * S O R T I N G  D A T A  S Y S T E M  B Y  C U S T O M E R  C O D E *');
            
  writeln;
            for 
  i:= 1 to m do
                    
  begin
                         min
  := no[i,1];
                         
  index:=i;
                         for 
  j:= i+1 to m do

                             if 
  no[j,1]< min then
                                begin
                                     min
  := no[j,1];
                                     
  index:=j;
                                
  end;
                             
  no[index,1]:=no[i,1];
                             
  no[i,1]:=min;
                             for 
  j:= 1 to 2 do
                                 
  begin
                                      temp
  :=info[i,j];
                                      
  info[i,j]:=info[index,j];
                                      
  info[index,j]:=temp;
                                 
  end;

                             
  t:=no[i,2];
                             
  no[i,2]:=no[index,2];
                             
  no[index,2]:=t;

                             
  t1:=prof[i];
                             
  prof[i]:=prof[index];
                             
  prof[index]:=t1;
                    
  end;
                    
  writeln('Data sorted By Customer Code');
                    
  writeln('For view sorted data in first page enter show service code');
                     
  writeln;
                     
  writeln('For Continue Press Enter');
                     
  readln;
                     
  clrscr;
                     
  starting;
            
  end;
  procedure show;

            
  begin
                 writeln
  ('        * V I E W  A L L  C U S T O M E R  A C C U N T  S Y S T E M *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                 
  writeln('*   Full Name   *  Customer Code  *  Supply    *  Accunt Type    *Profit Pyear*');
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                 for 
  i:= 1 to m do
                     
  begin
                          write
  ('  ',info[i,1],' ',fa[i]);
                          
  write(' ':5,no[i,1]);
                          
  write(' ':5,no[i,2]);
                          
  write(' ':5,info[i,2]);
                          
  writeln(' ':5,prof[i]:8:2);
                     
  end;
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                
                     
  writeln;
                     
  writeln('For Continue Press Enter');
                     
  readln;
                     
  clrscr;
                     
  starting;
            
  end;{End of procedure show}
  procedure profit;
            
  begin
                 writeln
  ('            * P R O F I T  C A L C U L A T O R  S Y S T E M *');
                 for 
  i:= 1 to m+do
                    
                          if 
  info[i,2]='Short Period' then
                             prof
  [i]:=no[i,2]*9/100
                          
  else if info[i,2]='Long Period 1 Year' then
                               prof
  [i]:=no[i,2]*15/100
                          
  else if info[i,2]='Long Period 2 Year' then
                               prof
  [i]:=no[i,2]*16/100
                          
  else if info[i,2]='Long Period 3 Year' then
                               prof
  [i]:=no[i,2]*17/100
                          
  else if info[i,2]='Long Period 4 Year' then
                               prof
  [i]:=no[i,2]*18/100
                          
  else if info[i,2]='Long Period 5 Year' then
                               prof
  [i]:=no[i,2]*19/100;
                         
                             
                
                 
  writeln('With Belw Rate Profit Calculated!');
                 
  writeln;
                 
  writeln('                           Profit Percent Chart');
                 
  writeln('                      ***********************************');
                 
  writeln('                      *     Account Name     *   Code   *');
                 
  writeln('                      ***********************************');
                 
  writeln('                      * Long Period 1 Year   :   15 %   *');
                 
  writeln('                      * Long Period 2 Year   :   16 %   *');
                 
  writeln('                      * Long Period 3 Year   :   17 %   *');
                 
  writeln('                      * Long Period 4 Year   :   18 %   *');
                 
  writeln('                      * Long Period 5 Year   :   19 %   *');
                 
  writeln('                      * Short Period         :   9 %    *');
                 
  writeln('                      ***********************************');
                 
  writeln;
                 
  show;
            
  end;
  procedure delete;
            var
               
  id longint;
               
  flag integer;
               
  ans integer;
               
  javab char;
            
  begin
                 writeln
  ('             * D E L E T I N G  C U S T O M E R  S Y S T E M *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter Customer Code of Customer which you want to remove :');
                 
  read(id);
                 
  flag:= 0;
                 
  i:=1;
                 while (
  i<100) and (flag=0) do
                       
  begin
                            
  if id=no[i,1then
                               begin
                                    writeln
  ('You Select Customer with below information!');
                                    
  writeln;
                                    
  writeln('*************************************************');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('* Full name       : ',info[i,1],' ',fa[i]);
                                    
  writeln('* Customer Code   : ',no[i,1]);
                                    
  writeln('* Supply          : ',no[i,2]);
                                    
  writeln('* Accunt Type     : ',info[i,2]);
                                    
  writeln('* Profit Per Year : ',prof[i]:8:2);
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('*************************************************');
                                    
  flag:= 1;
                                    
  writeln;
                                    
  writeln;
                                    
  writeln('Are You sure to remove ',info[i,1],' ',fa[i],' Account?');
                                    
  writeln('If you are agree press 0 key');
                                    
  readln(ans);
                                    if 
  ans=0 then
                                       begin
                                            
  for j:= i to m do
                                                
  begin
                                                     info
  [j,1] := info[j+1,1];
                                                     
  info[j,2] := info[j+1,2];
                                                     
  fa[j] :=fa[j+1];
                                                     
  prof[j] := prof[j+1];
                                                     
  no[j,1] := no[j+1,1];
                                                     
  no[j,2] := no[j+1,2];
                                                
  end;
                                            
  m:=m-1;
                                            
  writeln;
                                            
  writeln('Account sucssecfully removed!');
                                            
  writeln;
                                            
  writeln('For Continue Press Enter');
                                            
  readln;
                                            
  clrscr;
                                            
  starting;
                                       
  end
                                    
  else
                                        
  begin
                                             writeln
  ;
                                             
  writeln('Removing Canceled!');
                                             
  writeln;
                                             
  writeln('For Continue Press Enter');
                                             
  readln;
                                             
  clrscr;
                                             
  starting;
                                        
  end;
                               
  end;
                            
  inc(i);
                       
  end;
                 if 
  flag=0 then
                    begin
                         Writeln
  ('Customer Not Found');
                         
  clrscr;
                         
  delete;
                    
  end;
            
  end;

  procedure help;
            
  begin
                 writeln
  ('                            * P R O F I T  P E R C E N T *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('     Profit Percent Chart');
                 
  writeln('***********************************');
                 
  writeln('*     Account Name     *   Code   *');
                 
  writeln('***********************************');
                 
  writeln('* Long Period 1 Year   :   15 %   *');
                 
  writeln('* Long Period 2 Year   :   16 %   *');
                 
  writeln('* Long Period 3 Year   :   17 %   *');
                 
  writeln('* Long Period 4 Year   :   18 %   *');
                 
  writeln('* Long Period 5 Year   :   19 %   *');
                 
  writeln('* Short Period         :   9 %    *');
                 
  writeln('***********************************');
                 
  writeln;
                 
  writeln('For Continue Press Enter');
                 
  readln;
                 
  clrscr;
                 
  starting;
            
  end;

  procedure afterstarting;
            
  begin
                 
  case sc of
                      01
  :
                         
  scan;
                      
  02:
                         
  searchname;
                      
  03:
                         
  searchcode;    
                      
  04:
                         
  show;
                      
  05:
                         
  profit;
                      
  06:
                         
  delete;
                      
  07:
                         
  sortname;
                      
  08:
                         
  sortcode;
                      
  09:
                         
  help;
                 else
                     
  begin
                          writeln
  ('* With Code: ',sc,' We Dont Have Service!!!');
                          
  starting;
                     
  end;
                     

                 
  end;
            
  end;


  begin
       starting
  ;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
  end.

  {
  B A N K I N G  S Y S T E M
  PROGRAMMING BY 
  :
              
  HUSSEIN TAJARENEZHAD
 4. #14
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  در یافت یک تاریخ و مشخص نمودن نام آن روز

  در یافت یک تاریخ و مشخص نمودن نام آن روز

  کد PHP:
  uses wincrt;

  var
     
  td : array[1..10of char;
     
  ld : array[1..12of char;
     
  ntda : array[1..17of string[10];
     
  ndt string[10];
     
  td1,td2,tm1,tm2,ty1,ty2,ty3,ty4,ntd,tm,ty integer;
     
  ld1,ld2,lm1,lm2,ly1,ly2,ly3,ly4,nld,lm,ly integer;
     
  i,index,D,integer;
     
  ndtd,ndtm,ndty longint;
     
  ndld,ndlm,ndly longint;
  begin
       ntda
  [1]:='shanbe';
       
  ntda[2]:='1shanbe';
       
  ntda[3]:='2shanbe';
       
  ntda[4]:='3shanbe';
       
  ntda[5]:='4shanbe';
       
  ntda[6]:='5shanbe';
       
  ntda[7]:='jome';
       
  ntda[8]:='shanbe';
       
  ntda[9]:='1shanbe';
       
  ntda[10]:='2shanbe';
       
  ntda[11]:='3shanbe';
       
  ntda[12]:='4shanbe';
       
  ntda[13]:='5shanbe';
       
  ntda[14]:='jome';
       
  writeln('Like below :');
       for 
  i:= 1 to 7 do
           
  write(ntda[i]:10);
       
  writeln;
       
  writeln('Enter Name Of Today');
       
  readln(ndt);

      
       
  writeln('Enter Date of Today');
       for 
  i:= 1 to 10 do
           
  read(td[i]);

       
  writeln('Enter date of day which you want to know name :');
       
  i:=1;
       for 
  i:= 1 to 12 do
           
  read(ld[i]);

       for 
  i:=7 to 14 do
           if 
  ntda[i]=ndt then
              index
  :=i;
       
  writeln;
      
       
  td1:=ord(td[10])-48;
       
  td2:=ord(td[9])-48;
       
  tm1:=ord(td[7])-48;
       
  tm2:=ord(td[6])-48;
       
  ty1:=ord(td[4])-48;
       
  ty2:=ord(td[3])-48;
       
  ty3:=ord(td[2])-48;
       
  ty4:=ord(td[1])-48;

       
  ntd:=td1+(10*td2);
       
  tm:=tm1+(10*tm2);
       
  ty:=ty1+(10*ty2)+(100*ty3)+(1000*ty4);
      

       
  ld1:=ord(ld[12])-48;
       
  ld2:=ord(ld[11])-48;
       
  lm1:=ord(ld[9])-48;
       
  lm2:=ord(ld[8])-48;
       
  ly1:=ord(ld[6])-48;
       
  ly2:=ord(ld[5])-48;
       
  ly3:=ord(ld[4])-48;
       
  ly4:=ord(ld[3])-48;

       
  nld:=ld1+(10*ld2);
       
  lm:=lm1+(10*lm2);
       
  ly:=ly1+(10*ly2)+(100*ly3)+(1000*ly4);

       
  writeln;
      

       if 
  tm<=6 then
          ndtm
  :=tm*31
       
  else
          
  ndtm:=(6*31)+((tm-6)*30);

       
  ndty:=ty*365+(ty div 4);

       
  ndtd:=ntd+ndtm+ndty;{today date bu day}


      
       if 
  lm<=6 then
          ndlm
  :=lm*31
       
  else
          
  ndlm:=(6*31)+((lm-6)*30);

       
  ndly:=ly*365+(ly div 4);

       
  ndld:=nld+ndlm+ndly;{last date bu day}


       
  d:=ndtd-ndld;

       
  R:=D mod 7;

       
  writeln;
       case 
  R of
            0
  write(ntda[index]);
            
  1write(ntda[index-1]);
            
  2write(ntda[index-2]);
            
  3write(ntda[index-3]);
            
  4write(ntda[index-4]);
            
  5write(ntda[index-5]);
            
  6write(ntda[index-6]);
      
       
  end;
           

  end
 5. #15
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  سیستم ثبت اطلاعات دانشجویان:ثبت:حذف:مرتب سازی

  سیستم ثبت اطلاعات دانشجویان:ثبت:حذف:مرتب سازی


  کد PHP:
  {Student Information
  Programming By Hussein Tajarenezhad
  Tajarenezhad
  @gmail.com}

  uses wincrt;
  type
      StudentInformation 
  record
                         firstname
  ,lastname string[20];
                         
  studentno longint;
                         
  average real;
      
  end;
      
  students = array[1..100of StudentInformation;
  var
     
  stud students;
     
  sc,m,s,i,integer;

  procedure starting;
            
  begin
                 writeln
  ('* W E L C O M E  T O  S T U D E N T  I N F O R M A T I O N *');
                 
  writeln;
                 
  Writeln('What You Want To Do?');
                 
  writeln;
                 
  writeln('  * Add Student                          : 01');
                 
  writeln('  * Find Student By Last name            : 02');
                 
  writeln('  * Find Student By Student.No           : 03');
                 
  writeln('  * View All Student                     : 04');
                 
  writeln('  * Delete Student                       : 05');
                 
  writeln('  * For Sorting Student By Last Name     : 06');
                 
  writeln('  * For Sorting Student Student.No       : 07');
                 
  writeln('  * Edit Student Infomation              : 08');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter Service Code :');
                 
  readln(sc);
                 
  clrscr;
            
  end;

  procedure scan;
            var
               
  n,i,integer;
             
            
  begin
                
                 writeln
  ('                    * A D D  S T U D E N T  S Y S T E M *');
                 
  writeln;

                 while 
  100 do
                       
  begin
                            writeln
  ('Enter Number of Student you want to add');
                            
  readln(n);
                            
  m:=m+n;
                           

                            if 
  100 then
                               begin
                                    writeln
  ('You can only Enter 100 Student!');
                                    
  m:=m-n;
                       
  end;
                 for 
  i:= 1 to n do
                     
  begin
                          
  for j:= 1 to 4 do
                              
  begin
                                   
  case j of
                                        4
  :
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter Student Average :');
                                               
  readln(stud[i].average);
                                              
                                          
  end;
                                        
  2:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter Last name of Student :');
                                               
  readln(stud[i].lastname);
                                          
  end;
                                        
  1:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter First name of Student :');
                                               
  readln(stud[i].firstname);
                                          
  end;
                                        
  3:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter Student.No :');
                                               
  readln(stud[i].Studentno);
                                          
  end;
                                       
                                   
  end;
                              
  end;
                          
  writeln;
                          
  writeln('Entering Data Compelited');
                          
  writeln;
                          
  write('* ',stud[i].firstname,' ',stud[i].lastname,' ',stud[i].studentno);
                          
  writeln(' Student Sucssecfuly Added');
                          
  writeln;
                          if 
  i<>n then
                             writeln
  ('Now Enter Data of Student ',i+1);
                     
  end;
                     
  Writeln('Entering Data for ',n,' Student Compelited');
                     
  writeln;
                     
  writeln('For Continue Press Enter');
                     
  readln;
                     
  clrscr;
                     
  starting;
                    
                 
  end;
            
  end;{End of procedure scan}

  procedure searchname;
            var
               
  string[30];
               
  flag,sni integer;
              
            
  begin
                 writeln
  ('           * S E A R C H I N G  S Y S T E M : B Y  L A S T  N A M E *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter last name which you want to search');
                 
  readln(l);
                 
  flag:= 0;
                 
  sni:=1;
                 while (
  sni<100) and (flag=0) do
                       
  begin
                            
  if l=stud[sni].lastname then
                               begin
                                    writeln
  ('Data Found!');
                                    
  writeln;
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('* Full name     : ',stud[sni].firstname,' ',stud[sni].lastname);
                                    
  writeln('* Student.No    : ',stud[sni].studentno);
                                    
  writeln('* Average       : ',stud[sni].average:5:2);
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  flag:= 1;
                               
  end;
                            
  inc(sni);
                       
  end;
                 if 
  flag=0 then
                    Writeln
  ('Student Not Found');
                 
  writeln;
                 
  writeln('For Continue Press Enter');
                 
  readln;
                 
  clrscr;
                 
  starting;
            
  end;{End of procedure search name}

  برای دریافت ادامه سورس کد ادامه مطلب را ببینید

  procedure searchcode
  ;
            var
               
  cc longint;
               
  flag1,sci integer;
            
  begin
                 writeln
  ('        * S E A R C H I N G  S Y S T E M : B Y  C U S T O M E R  C O D E *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter Student.No which you want to search');
                 
  readln(cc);
                 
  flag1:= 0;
                 
  sci:=1;
                 while (
  sci<100) and (flag1=0) do
                       
  begin
                            
  if (cc=stud[sci].studentnothen
                               begin
                                    writeln
  ('Data Found!');
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('* Full name     : ',stud[sci].firstname,' ',stud[sci].lastname);
                                    
  writeln('* Student.No    : ',stud[sci].studentno);
                                    
  writeln('* Average       : ',stud[sci].average:5:2);
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  flag1:= 1;
                               
  end;
                            
  inc(sci);
                       
  end;
                 if 
  flag1=0 then
                    Writeln
  ('Student Not Found');
                 
  writeln;
                 
  writeln('For Continue Press Enter');
                 
  readln;
                 
  clrscr;
                 
  starting;
            
  end;{End of procedure search code}

   

  procedure sortname;
            var
               
  index integer;
               
  min   string;
               
  temp  StudentInformation;
            
  begin
            writeln
  ('        * S O R T I N G  S T U D E N T   S Y S T E M  B Y  L A S T  N A M E *');
            
  writeln;
            for 
  i:= 1 to m do
                    
  begin
                         min
  := stud[i].lastname;
                         
  index:=i;
                         for 
  j:= i+1 to m do

                             if 
  stud[j].lastnamemin then
                                begin
                                     min
  := stud[j].lastname;
                                     
  index:=j;
                                
  end;
                             
  temp:=stud[index];
                             
  stud[index]:=stud[i];
                             
  stud[i]:=temp;
                    
  end;
                    
  writeln('Students sorted By Last Name');
                    
  writeln('For view sorted data in first page enter show service code');
                    
  writeln;
                    
  writeln('For Continue Press Enter');
                    
  readln;
                    
  clrscr;
                    
  starting;
                    
            
  end;{End Of procedure Sorting Data By Student Last Name}

  procedure sortcode;
            var
               
  index integer;
               
  min   longint;
               
  temp  StudentInformation;
            
  begin
            writeln
  ('     * S O R T I N G  S T U D E N T  S Y S T E M  B Y  C U S T O M E R  C O D E *');
            
  writeln;
            for 
  i:= 1 to m do
                    
  begin
                         min
  := stud[i].Studentno;
                         
  index:=i;
                         for 
  j:= i+1 to m do

                             if 
  stud[j].Studentnomin then
                                begin
                                     min
  := stud[j].Studentno;
                                     
  index:=j;
                                
  end;
                             
  temp:=stud[index];
                             
  stud[index]:=stud[i];
                             
  stud[i]:=temp;
                    
  end;
                   
                    
  writeln('Students sorted By Student.No');
                    
  writeln('For view sorted data in first page enter show service code');
                    
  writeln;
                    
  writeln('For Continue Press Enter');
                    
  readln;
                    
  clrscr;
                    
  starting;
            
  end;{End Of procedure Sorting Data By Student Code}

  procedure show;

            
  begin
                 writeln
  ('        * V I E W  A L L   S T U D E N T   S Y S T E M *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                 
  writeln('*   Full Name   *  Student.No  *  Average                                     *');
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                 for 
  i:= 1 to m do
                     
  begin
                          write
  ('  ',stud[i].firstname,' ',stud[i].lastname);
                          
  write(' ':5,stud[i].Studentno);
                          
  writeln(' ':5,stud[i].average);
                     
  end;
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                
                     
  writeln;
                     
  writeln('For Continue Press Enter');
                     
  readln;
                     
  clrscr;
                     
  starting;
            
  end;{End of procedure show all Students}


  procedure delete;
            var
               
  id longint;
               
  flag integer;
               
  ans integer;
              
            
  begin
                 writeln
  ('             * D E L E T I N G  S T U D E N T  S Y S T E M *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter Student.No of Student which you want to remove :');
                 
  readln(id);
                 
  flag:= 0;
                 
  i:=1;
                 while (
  i<100) and (flag=0) do
                       
  begin
                            
  if id=stud[i].Studentno then
                               begin
                                    writeln
  ('You Select Student with below information!');
                                    
  writeln;
                                    
  writeln('*************************************************');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('* Full name      : ',stud[i].firstname,' ',stud[i].lastname);
                                    
  writeln('* Student.No     : ',stud[i].Studentno);
                                    
  writeln('* Average        : ',stud[i].average);
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('*************************************************');
                                    
  flag:=1;
                                    
  writeln;
                                    
  writeln;
                                    
  writeln('Are You sure to remove ',stud[i].firstname,' ',stud[i].lastname,' ?');
                                    
  writeln('If you are agree press 0 key');
                                    
  readln(ans);
                                    if 
  ans=0 then
                                       begin
                                            
  for j:= i to m do
                                                
  begin
                                                     stud
  [j]:=stud[j+1];
                                                    
                                                
  end;
                                            
  m:=m-1;
                                            
  writeln;
                                            
  writeln('Student sucssecfully removed!');
                                            
  writeln;
                                            
  writeln('For Continue Press Enter');
                                            
  readln;
                                            
  clrscr;
                                            
  starting;
                                       
  end
                                    
  else
                                        
  begin
                                             writeln
  ;
                                             
  writeln('Removing Canceled!');
                                             
  writeln;
                                             
  writeln('For Continue Press Enter');
                                             
  readln;
                                             
  clrscr;
                                             
  starting;
                                        
  end;
                               
  end;
                            
  inc(i);
                       
  end;
                 if 
  flag=0 then
                    begin
                         Writeln
  ('Student Not Found');
                         
  writeln;
                         
  writeln('For Continue Press Enter');
                         
  readln;
                         
  clrscr;
                         
  starting;
                    
  end;
            
  end;{End Of Procedure Delete}


  procedure edit;
            var
               
  id longint;
               
  flag integer;
               
  ans integer;
              

            
  begin
                 writeln
  ('       * E D I T I N G  S T U D E N T  I N F O R M A T I O N  S Y S T E M *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter Student.No of Student which you want to change information''s :');
                 
  read(id);
                 
  flag:= 0;
                 
  i:=1;
                 while (
  i<100) and (flag=0) do
                       
  begin
                            
  if id=stud[i].Studentno then
                               begin
                                    writeln
  ('You Select Student with below information!');
                                    
  writeln;
                                    
  writeln('*************************************************');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('* Full name      : ',stud[i].firstname,' ',stud[i].lastname);
                                    
  writeln('* Student.No     : ',stud[i].Studentno);
                                    
  writeln('* Average        : ',stud[i].average);
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('*************************************************');
                                    
  flag:= 1;
                                    
  writeln;
                                    
  writeln;
                                   
                                    
  writeln('************************');
                                    
  writeln('*                      *');
                                    
  writeln('* First Name     :  1  *');
                                    
  writeln('* Last Name      :  2  *');
                                    
  writeln('* Student.No     :  3  *');
                                    
  writeln('* Average        :  4  *');
                                    
  writeln('*                      *');
                                    
  writeln('************************');
                                    
  writeln;
                                    
  writeln('Enter Code of Each Information :');
                                    
  readln(ans);
                                    case 
  ans of
                                         1
  :
                                           
  begin
                                                writeln
  ('Enter New First name of Student :');
                                                
  readln(stud[i].firstname);
                                                
  writeln('First name Changed!');


                                           
  end;
                                         
  2:
                                           
  begin
                                                writeln
  ('Enter New Last name of Student :');
                                                
  readln(stud[i].lastname);
                                                
  writeln('Last name Changed!');

                                                
                                           
  end;
                                         
  3:
                                           
  begin
                                                writeln
  ('Enter New Student.No Student :');
                                                
  readln(stud[i].Studentno);
                                                
  writeln('Student.No Changed!');


                                           
  end;
                                         
  4:
                                           
  begin
                                                writeln
  ('Enter New Average of Student :');
                                                
  readln(stud[i].average);
                                                
  writeln('Average Changed!');


                                           
  end
                                        
                                         
  else
                                             
  begin
                                                  writeln
  ('With Upper Code We dont Have information');
                                                  
  writeln;
                                                  
  writeln('For Continue Press Enter');
                                                  
  readln;
                                                  
  clrscr;
                                                  
  starting;
                                             
  end;         
                                    
  end;
                              
                               
  end;
                            
  inc(i);
                       
  end;
                 if 
  flag=0 then
                    begin
                         Writeln
  ('Student Not Found');
                         
  writeln;
                         
  writeln('For Continue Press Enter');
                         
  readln;
                         
  clrscr;
                         
  starting;
                    
  end
                 
  else
                     
  begin
                         writeln
  ;
                         
  writeln('For Continue Press Enter');
                         
  readln;
                         
  clrscr;
                         
  starting;
                     
  end;
            
  end;{End OF Perucedure Edit}

  procedure afterstarting;
            
  begin
                 
  case sc of
                      01
  :
                         
  scan;
                      
  02:
                         
  searchname;
                      
  03:
                         
  searchcode;    
                      
  04:
                         
  show;
                      
  05:
                         
  delete;
                      
  06:
                         
  sortname;
                      
  07:
                         
  sortcode;
                      
  08:
                         
  edit;
                     
                 else
                     
  begin
                          writeln
  ('* With Code: ',sc,' We Dont Have Service!!!');
                          
  starting;
                     
  end;
                     

                 
  end;
            
  end;
  begin
       starting
  ;
       
  s:=1;
       while 
  s=do
             
  afterstarting;
  end.{End Of Main}

  {
  Student Information
  Programming By Hussein Tajarenezhad 
 6. #16
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  سورس پروژه مديريت كتابخانه به زبان اسكال

  سیستم کتابخانه

  کد PHP:
  uses wincrt;{Programming By Hussein Tajarenezhad(Tajarenezhad@Gmail.com)}

  type
      MemberInfo 
  = array[1..100,1..3of string[30];{First name,Last Name ,Books}
      
  Bookinfo = array[1..500,1..3of string[20];{Book name ,Author name ,Book code,}
      
  MemberCode = array[1..100of integer;{Member Code}

  var
     
  mi memberinfo;
     
  bi bookinfo;
     
  mc membercode;
     
  sc,i,j,mm,mb integer;
  procedure starting;
            
  begin
                 writeln
  ('                * L I B R A R Y  S Y S T E M *');
                 
  writeln;
                 
  Writeln(' What You Want To Do?');
                 
  writeln;
                 
  writeln('* Add Member            : 01');
                 
  writeln('* Add Book              : 02');
                 
  writeln('* Find Member           : 03');
                 
  writeln('* View All Member       : 04');
                 
  writeln('* View All Book         : 05');
                 
  writeln('* Find Book             : 06');
                
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter Service Code :');
                 
  readln(sc);
                 
  clrscr;
                

            
  end;
  procedure scanmember;
          
            var
               
  n,i,integer;
               
  char;
            
  begin
                
                 writeln
  ('                    * A D D  M E M B E R  S Y S T E M *');
                 
  writeln;

                 while 
  100 do
                       
  begin
                            writeln
  ('Enter Number of Member you want to add');
                            
  readln(n);
                            
  mm:=mm+n;
                           

                            if 
  100 then
                               begin
                                    writeln
  ('You can only Enter 100 Member!');
                                    
  mm:=mm-n;
                       
  end;
                 for 
  i:= 1 to n do
                     
  begin
                          
  for j:= 1 to 3 do
                              
  begin
                                   
  case j of
                                       
                                         
                                        2
  :
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter Last name of Member :');
                                               
  readln(mi[i,2]);
                                          
  end;
                                        
  1:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter First name of Member :');
                                               
  readln(mi[i,1]);
                                          
  end;
                                        
  3:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter Member Code :');
                                               
  readln(mc[i]);
                                          
  end;
                                       
                                   
  end;
                              
  end;
                          
  writeln;
                          
  writeln('Entering Data Compelited');
                          
  writeln;
                          
  writeln('* ',mi[i,1],' ',mi[i,2],' ',' Accunt Sucssecfuly Created');
                          
  writeln;
                          if 
  i<>n then
                             writeln
  ('Now Enter Data of Member ',i+1);
                     
  end;
                     
  Writeln('Entering Data for ',n,' Member Completed');
                     
  writeln;
                     
  writeln('For Continue Press Enter');
                     
  readln;
                     
  clrscr;
                     
  starting;
                    
            
  end;{End of procedure scanmember}
  end;

  procedure scanbook;
            var
               
  n,i,integer;
               
  char;
            
  begin
                
                 writeln
  ('                    * A D D  B O O K  S Y S T E M *');
                 
  writeln;

                
                     
                            
  writeln('Enter Number of Book you want to add');
                            
  readln(n);
                            
  mb:=mb+n;
                           

                            if 
  1000 then
                               begin
                                    writeln
  ('You can only Enter 1000 Book!');
                                   
                     
                 for 
  i:= 1 to n do
                     
  begin
                          
  for j:= 1 to 3 do
                              
  begin
                                   
  case j of
                                       
                                         
                                        1
  :
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter Name of Book :');
                                               
  readln(bi[i,1]);
                                          
  end;
                                        
  2:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter Name of Book Author :');
                                               
  readln(bi[i,2]);
                                          
  end;
                                        
  3:
                                          
  begin
                                               writeln
  ('Enter Book Code :');
                                               
  readln(bi[i,3]);
                                          
  end;
                                       
                                   
  end;
                              
  end;
                          
  writeln;
                          
  writeln('Entering Data Compelited');
                          
  writeln;
                          
  writeln('* ',bi[i,1],' ',bi[i,2],' Book Sucssecfuly Added');
                          
  writeln;
                          if 
  i<>n then
                             writeln
  ('Now Enter Data of Book ',i+1);
                     
  end;
                     
  Writeln('Entering Data for ',n,' Book Completed');
                     
  writeln;
                     
  writeln('For Continue Press Enter');
                     
  readln;
                     
  clrscr;
                     
  starting;
                    
            
  end;{End of procedure scanbook}
  end;

  procedure findmember;
            var
               
  cc longint;
               
  flag1,sci integer;
            
  begin
                 writeln
  ('        * S E A R C H I N G  S Y S T E M : B Y  M E M B E R  C O D E *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter Member Code which you want to search');
                 
  readln(cc);
                 
  flag1:= 0;
                 
  sci:=1;
                 while (
  sci<100) and (flag1=0) do
                       
  begin
                            
  if (cc=mc[sci]) then
                               begin
                                    writeln
  ('Data Found!');
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('* Full name       : ',mi[sci,1],' ',mi[sci,2]);
                                    
  writeln('* Member  Code    : ',mc[sci]);
                                    
  writeln('* ');
                                    
  writeln('* Book''s         : ',mi[sci,3]);
                                    
  writeln('* ');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  flag1:= 1;
                               
  end;
                            
  inc(sci);
                       
  end;
                 if 
  flag1=0 then
                    Writeln
  ('Member Not Found');
                 
  writeln;
                 
  writeln('For Continue Press Enter');
                 
  readln;
                 
  clrscr;
                 
  starting;
            
  end;{End of procedure search code}

  procedure findbook;
            var
               
  string[30];
               
  flag,sni integer;
              
            
  begin
                 writeln
  ('           * S E A R C H I N G  S Y S T E M : B Y  B O O K  N A M E *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('Enter book name which you want to search');
                 
  readln(l);
                 
  flag:= 0;
                 
  sni:=1;
                 while (
  sni<100) and (flag=0) do
                       
  begin
                            
  if l=bi[sni,1then
                               begin
                                    writeln
  ('Data Found!');
                                    
  writeln;
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('* Book name     : ',bi[sni,1]);
                                    
  writeln('* Book Code     : ',bi[sni,3]);
                                    
  writeln('* Author        : ',bi[sni,2]);
                                    
  writeln('* ');
                                    
  writeln('* ');
                                    
  writeln('*');
                                    
  writeln('*******************************************************************************');
                                    
  flag:= 1;
                               
  end;
                            
  inc(sni);
                       
  end;
                 if 
  flag=0 then
                    Writeln
  ('Book Not Found');
                 
  writeln;
                 
  writeln('For Continue Press Enter');
                 
  readln;
                 
  clrscr;
                 
  starting;
            
  end;{End of procedure search book name}

  procedure showallmember;
            
  begin
                 writeln
  ('        * V I E W  A L L  M E M B E R  A C C U N T  S Y S T E M *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                 
  writeln('*   Full Name     *   Member Code    *    Books    *                          *');
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                 for 
  i:= 1 to mm do
                     
  begin
                          write
  ('  ',mi[i,1],' ',mi[i,2]);
                          
  write(' ':5,mc[i]);
                          
  write(' ':5,mi[i,3]);
                         
                         
                     
  end;
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                
                     
  writeln;
                     
  writeln('For Continue Press Enter');
                     
  readln;
                     
  clrscr;
                     
  starting;
            
  end;{End of procedure show member}

  procedure showallbook;
            
  begin
                 writeln
  ('        * V I E W  A L L  B O O K  S Y S T E M *');
                 
  writeln;
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                 
  writeln('*   Book Name     *   Author Name    *    Book Code    *                      *');
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                 for 
  i:= 1 to mb do
                     
  begin
                          write
  ('  ',bi[i,1]);
                          
  write(' ':5,bi[i,2]);
                          
  write(' ':5,bi[i,3]);
                         
                         
                     
  end;
                 
  writeln('*******************************************************************************');
                
                     
  writeln;
                     
  writeln('For Continue Press Enter');
                     
  readln;
                     
  clrscr;
                     
  starting;
            
  end;{End of procedure show book}

  procedure afterstarting;
            
  begin
                 
  case sc of
                      01
  :
                         
  scanmember;
                      
  02:
                         
  scanbook;
                      
  03:
                         
  findmember;    
                      
  04:
                         
  showallmember;
                      
  05:
                         
  showallbook;
                      
  06:
                         
  findbook;
                     
                 else
                     
  begin
                          writeln
  ('* With Code: ',sc,' We Dont Have Service!!!');
                          
  starting;
                     
  end;
                     

                 
  end;
            
  end;


  begin
       starting
  ;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
       
  afterstarting;
  end
 7. #17
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  ضرب و جمع دو عدد 20 رقمی

  ضرب و جمع دو عدد 20 رقمی

  کد PHP:
  uses wincrt;

  var
     
  s1,s2,sum string[21];
     
  sum1,string[20];
     
  jj,p,i,n1,j,n2,kk,c,k,er integer;
  begin
       writeln
  ('Enter S1 :');
       
  readln(s1);
       
  writeln('Enter S2 :');
       
  readln(s2);
       
  c:=0;
       for 
  i:=20 downto 1 do
           
  begin
                val
  (s1[i],n1,er);
                
  val(s2[i],n2,er);
                
  k:=n1+n2;
                
  sum[i+1]:=chr(k mod 10 ord('0'));
                
  c:=k div 10;
           
  end;
       
  sum[1]:=chr(ord('0'));
       
  sum[0]:=chr(21);
       
  writeln;
       
  writeln('',s1,' + ',s2,' = ',sum);
       for 
  i:= 1 to 50 do
           
  sum1[i]:='0';
       
  sum1[0]:=chr(50);
       
  p:=50;
       for 
  i:=20 downto 1 do
           
  begin
                val
  (s1[i],n1,er);
                for 
  kk:=1 to 50 do
                    
  s[kk]:='0';
                
  s[0]:=chr(50);
                
  c:=0;
                
  jj:=p;
                for 
  j:= 20 downto 1 do
                    
  begin
                         val
  (s1[j],n2,er);
                         
  k:=n1*n2;
                         
  s[jj]:=chr((k mod 10)+ord('0'));
                         
  c:= k div 10;
                         
  dec(jj);
                    
  end;
                
  s[jj]:=chr(c+ord('0'));
                
  c:=0;
                
  dec(p);
                for 
  kk:=50 downto jj+do
                    
  begin
                         val
  (s[kk],n1,er);
                         
  k:=n1*n2;
                         
  sum1[kk]:=chr(k mod 10+ord('0'));
                         
  c:=k div 10;
                    
  end;
                
  sum[jj]:=chr(c+ord('0'));
           
  end;
       
  writeln;
       
  writeln(' ',s1,' + ',s2,' = ',sum1);

  end.{TEST NOT COMPLETE
 8. #18
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  تعیین بشترین تکرار 0 تا 9 در یک آرایه 20 عضوی

  تعیین بشترین تکرار 0 تا 9 در یک آرایه 20 عضوی

  کد PHP:
  uses wincrt;

  var
     
  a: array[1..20of integer;
     
  b: array[0..9of integer;
     
  i,maxinteger;
  begin
       writeln
  ('Enter Numbers');
       for 
  i:= 1 to 20 do
           
  begin
                writeln
  ('Enter Number ',i);
                
  readln(a[i]);
           
  end;
       
  writeln;
       for 
  i:=1 to 20 do
           
  begin
                
  case a[iof
                     0
  :   b[0]:=b[0]+1;
                     
  1:   b[1]:=b[1]+1;
                     
  2:   b[2]:=b[2]+1;
                     
  3:   b[3]:=b[3]+1;
                     
  4:   b[4]:=b[4]+1;
                     
  5:   b[5]:=b[5]+1;
                     
  6:   b[6]:=b[6]+1;
                     
  7:   b[7]:=b[7]+1;
                     
  8:   b[8]:=b[8]+1;
                     
  9:   b[9]:=b[9]+1;
                
  end;
           
  end;
       
  max:=b[0];
       for 
  i:= 1 to 9 do
           if 
  b[i] > max then
              max
  :=b[i];
      
       if 
  maxb[0then
          Writeln
  ('Number with Maximum repeat is ',0)
           else if 
  maxb[1then
           Writeln
  ('Number with Maximum repeat is ',1)
            else if 
  maxb[2]then
            Writeln
  ('Number with Maximum repeat is ',2)
            else if 
  maxb[3]then
            Writeln
  ('Number with Maximum repeat is ',3)
            else if 
  maxb[4]then
            Writeln
  ('Number with Maximum repeat is ',4)
            else if 
  maxb[5]then
            Writeln
  ('Number with Maximum repeat is ',5)
            else if 
  maxb[6]then
            Writeln
  ('Number with Maximum repeat is ',6)
            else if 
  maxb[7]then
            Writeln
  ('Number with Maximum repeat is ',7)
            else if 
  maxb[8]then
            Writeln
  ('Number with Maximum repeat is ',8)
            else if 
  maxb[9]then
            Writeln
  ('Number with Maximum repeat is ',9);
  end
 9. #19
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  دریافت اطلاعات 100 دانشجو ، چاپ لیست مشروطین ، منظم نمودن اطلاعات قبول شدگان بر اساس

  دریافت اطلاعات 100 دانشجو ، چاپ لیست مشروطین ، منظم نمودن اطلاعات قبول شدگان بر اساس فامیلی

  کد PHP:
  uses wincrt;

  var
     
  info : array[1..100,1..2of string[25];
     
  fa: array[1..100]of string[30];
     
  no : array[1..100,1..6of integer;
     
  ave: array[1..10of real;
     
  n,i,j,index,integer;
     
  an,min,tempstring[30];
     
  t1 real;
  begin
       writeln
  ('Enter Number Of Student Which you want to add,Maximum is 100');
       
  readln(n);
       if 
  n>100 then
          writeln
  ('Number Is Greater than 100,program will work But in continue you have problem');
       
  writeln('Now Enter Information');
       for 
  i:=1 to n do
           for 
  j:=1 to 9 do
               
  begin
                    
  case j of
                         1
  :
                           
  begin
                                writeln
  ('Enter First name of student ',i);
                                
  readln(info[i,1]);
                           
  end;
                         
  2:
                           
  begin
                                writeln
  ('Enter Last name of student ',i);
                                
  readln(fa[i]);
                           
  end;
                         
  3:
                           
  begin
                                writeln
  ('Enter Student No of student ',i);
                                
  readln(info[i,2]);
                           
  end;
                         
  4:
                           
  begin
                                writeln
  ('Enter grade 1 of student ',i);
                                
  readln(no[i,1]);
                           
  end;
                         
  5:
                           
  begin
                                writeln
  ('Enter unit of grad 1 of student ',i);
                                
  readln(no[i,2]);
                           
  end;
                         
  6:
                           
  begin
                                writeln
  ('Enter grade 2 of student ',i);
                                
  readln(no[i,3]);
                           
  end;
                         
  7:
                           
  begin
                                writeln
  ('Enter unit of grad 2 of student ',i);
                                
  readln(no[i,4]);
                           
  end;
                         
  8:
                           
  begin
                                writeln
  ('Enter grade 3 of student ',i);
                                
  readln(no[i,5]);
                           
  end;
                         
  9:
                           
  begin
                                writeln
  ('Enter unit of grad 3 of student ',i);
                                
  readln(no[i,6]);
                           
  end;
                    
  end;
               
  end;
       for 
  i:= 1 to n do
           for 
  j:= 1 to 6 do
               
  ave[i]:=(((no[i,1]*no[i,2])+(no[i,3]*no[i,4])+(no[i,5]*no[i,6]))/(no[i,2]+no[i,4]+no[i,6]));
       
  writeln('If You Want Liste Mashrootin Write mashroot');
       
  writeln('If You Want Liste Ghaboolin write ghabool');
       
  readln(an);
       if 
  an='mashroot' then
          begin
               writeln
  ('*********** Liste Mashrootin ************');
               for 
  i:= 1 to n do
                   if (
  ave[i]<10then
                      begin
                           writeln
  ('*');
                           
  writeln('*   Full name : ',info[i,1],' ',fa[i]);
                           
  writeln('*   Student No : ',info[i,2]);
                           
  writeln('*   Average is : ',ave[i]:5:2);
                           
  writeln('*');
                           
                      
  end;
              
               
  writeln('*****************************************');
          
  end
       
  else if (an='ghabool'then
           begin
                
  for i:= 1 to n do
                    
  begin
                         min
  := fa[i];
                         
  index:=i;
                         for 
  j:= i+1 to n do

                             if 
  fa[j]< min then
                                begin
                                     min
  := fa[j];
                                     
  index:=j;
                                
  end;
                             
  fa[index]:=fa[i];
                             
  fa[i]:=min;
                             for 
  j:= 1 to 2 do
                                 
  begin
                                      temp
  :=info[i,j];
                                      
  info[i,j]:=info[index,j];
                                      
  info[index,j]:=temp;
                                 
  end;
                             for 
  j:=1 to 6 do
                                 
  begin
                                      t
  :=no[i,j];
                                      
  no[i,j]:=no[index,j];
                                      
  no[index,j]:=t;
                                 
  end;
                             
  t1:=ave[i];
                             
  ave[i]:=ave[index];
                             
  ave[index]:=t1;
                    
  end;
                  
  writeln('********************************** Liste Ghaboolin ***********************');
                  
  writeln('*                                                                        *');
                  
  writeln('*Last name * First name * Student No * grade1 * grade2 * grad3 * average *');
                  
  i:=1;
                  for 
  i:= i to n do
                      
  begin
                           
  if (ave[i]<10then
                              i
  :=i+1;
              
  writeln('*',fa[i],' * ',info[i,1],' * ',info[i,2],' * ',no[i,1],'  * ',no[i,3],' * ',no[i,5],' * ',ave[i]:5:2,'*');
                      
  end;
                  
  writeln('**************************************************************************');
           
  end;              
  end
 10. #20
  Propascal
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  49
  3
  0

  حل دو معادله دو مجهول به روش کرامر به درخواست توحید

  حل دو معادله دو مجهول به روش کرامر به درخواست توحید

  کد PHP:
  Uses wincrt;

  var
     
  a,b,c,d,e,f,x,real;
  begin
       writeln
  ('In Style Below :');
       
  writeln('ax + by = e');
       
  writeln('cx + dy = f');
       
  writeln;
       
  writeln('Enter a :');
       
  read(a);
       
  writeln('Enter b :');
       
  read(b);
       
  writeln('Enter e :');
       
  read(e);
       
  writeln('Enter c :');
       
  read(c);
       
  writeln('Enter d :');
       
  read(d);
       
  writeln('Enter f :');
       
  read(f);

       
  x:=((e*d-b*f)/(a*d-b*c));
       
  y:=((a*f-e*c)/(a*d-b*c));

       
  writeln;
       
  writeln('X = ',x:5:2);
       
  writeln('Y = ',y:5:2);

  end
صفحه 2 از 5 نخست 12345 آخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 43

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-10-07, 04:33 PM
 2. سورس پروژه تبديل حروف بزرگ و كوچك در پاسكال
  توسط MspSoft در انجمن پروژه‌های Open Source
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-02-17, 02:10 PM
 3. مجموعه سورس هاي دلفي
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی در Delphi
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2012-01-17, 03:59 PM
 4. دانلود مجموعه سورس پروژه هاي كريستال در ويژوال بيسيك
  توسط MspSoft در انجمن گزارش سازی با Crystal Report
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011-12-30, 09:12 PM
 5. سورس پروژه مغلوب عدد در پاسكال
  توسط Propascal در انجمن مباحث عمومی دلفی و پاسکال
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011-12-16, 02:02 PM

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2