تاریخ اپدیت های پیج رنک گوگل در سال 2013

- 1st Update may be on January 28 to February 6

- 2nd update may be on June 27 to July 7

- 3rd Update may be on September 29 to 4 October

- 4th Update may be on 24 December to 29 December

برای تبدیل میتونید از سایت time.ir استفاده کنید