ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به حساب” کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

صفحه 8 از 10 نخست ... 5678910 آخرین
نمایش نتایج: از 71 به 80 از 92
Like Tree1Likes

موضوع: ارشيو سورس هاي كد هاي ++c/c

 1. #71
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  پیدا کردن وارون یک عدد اعشاری
  کد:
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  #include <iostream.h>
  void main(){
  int digit;
  float n,item,fl,m=1;
  while(1){
          cout<<"please Enter One number:";
          cin>>n;
          if (n==0) break;
          item=(float) floor(n);
          while(n!=item){
                  n*=10;
                  fl/=10;
                  item=(float) floor(n);
          }
          do{
                  digit = n%10;
                  n /= 10;
                  fl*= 10;
                  m = m * 10+ digit;
          } while (n!=0);
          m /= fl;
          cout << m;
  }
  getch();
  }
 2. #72
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  نوشتن اجزای اعداد اعشاری به صورت جداگانه
  کد:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  main(){
          long double a;
          clrscr();
          cout<<"enter a number:";
          cin>>a;
          long int a1;
          a1=(long int)a;
          a=a-(long double)a1;
          long int b=0;
          int i=0;
          while(a>0.0001&&i<5&&a<0.9999){
                  a*=10;
                  b=b*10+(long int)a;
                  a-=(long double)(long int)a;
                  i++;
          }
          if(a>0.9999)b++;
          cout<<" "<<a1<<" "<<b;
          getch();
          return 0;
  }
 3. #73
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  برنامه ای که عمل (x AND Y) را انجام میده!
  کد:
  #include <iostream.h> 
  int add(int number, int number2) 
    { 
     int answer; 
    
     _asm{ 
     MOV EAX, number; 
     MOV EBX, number2; 
     ADD EAX, EBX; 
     MOV answer, EAX; 
     } 
     return answer; 
  } 
  
  int main(int argc, char* argv[]) 
    { 
     int number; 
     int number2; 
     int answer; 
     cout << "Enter a number: "; 
     cin >> number; 
     
     cout << "\n\nEnter another number: "; 
     cin >> number2; 
     
     
     answer = add(number, number2); 
   
     cout << "\n\n" << number << " and " << number2 << " is " << answer << endl; 
     return 0;
 4. #74
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  چاپ اعداد اول
  کد:
  #include <iostream.h>
   #include <conio.h>
   void null(int *n);
   int main()
   {
   int n,f;
   gotoxy(30,3);
   cout<<"*** Welcome ***";
   gotoxy(55,23);
   cout<<"*** SPRING OF 1387 ***";
   gotoxy(1,10);
   cout<<"please enter a number :";
   cin>>n;
   null(&n);
   getch();
   return 0;
   }
   //****************************
   void null(int*n)
   {
   gotoxy(1,13);
   for(int i=2;i<*n;i++)
   {
    int flag=1;
     for(int j=2;j<i;j++)
       if(i%j==0)flag=0;
     if(flag!=0)cout<<i<<" ";
   }
   }
 5. #75
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  صف حلقوی
  کد:
  #include <iostream>
  #include <conio>
  void add(int,int*,int*,int*);
  int delet(int*,int*,int*,int*);
  void print(int*);
  int queue[10],item;
  int main()
  {
   int rear=0,front=0,remove;
   char ch=100;
   while(ch!='4'&&ch!=27)
   {
    clrscr();
    cout<<"What do you want to do?\n\n";
    cout<<"1-Add\n2-Delete\n3-Print\n4-Exit\n\n";
    cout<<"What is your selection :";
    ch=getch();
    switch(ch)
    {
     case'1':
       clrscr();
       cout<<"Please eneter a number :";
       cin>>item;
       add(item,&rear,&front,queue);
       break;
     case'2':
       clrscr();
       remove=delet(&item,&rear,&front,queue);
       if(remove!=0)
       cout<<"Deleted number is :"<<remove;
       queue[front]=0;
       getch();
       break;
     case'3':
       clrscr();
       cout<<"The queue is :";
       print(queue);
       getch();
       break;
     case'4':
       return 0;
    }
   }
   getch();
   return 0;
  }
  //***********************************************
  void add(int item,int*r,int*f,int*q)
  {
   if(*r==9)
    *r=0;
   else
    *r+=1;
   if(*r==*f)
   {
    cout<<"Queue is full";
    *r-=1;
    getch();
   }
   else
    q[*r]=item;
  }
  //***********************************************
  int delet(int*item,int*r,int*f,int*q)
  {
   if(*f==*r)
   {
    cout<<"Queue is empety";
    return 0;
   }
   else
   {
    if(*f==9)
     *f=0;
    else
     *f+=1;
   }
  return q[*f];
  }
  //***********************************************
  void print(int *q)
  {
   cout<<"\n";
   for(int i=0;i<10;i++)
   {
    cout<<q[i];
    if(i<9)cout<<",";
   }
  }
 6. #76
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  Infix 2 Postfix
  کد:
  #include <iostream>
  #include <conio>
  void pop(char,int*,char*);
  void print(char*);
  char push(int*,char*);
  char in[50],out[50],stack[50],ch;
  int main()
  {
   int top=-1,i,j=0;
    clrscr();
    cout<<"\n\nPlease enter your prasse:";
    cin>>in;
    for(i=0;i<50;i++)
    {
      if((in[i]>96&&in[i]<123)||(in[i]>64&&in[i]<91))
      {
       out[j]=in[i];
       ++j;
      }
      else if(in[i]!=')')
       pop(in[i],&top,stack);
      else if(in[i]==')')
      {
       while(top>-1)
       {
        ch=push(&top,stack);
        if(ch!='(')
        {
          out[j]=ch;
          ++j;
        }
       }
      }
    }
   print(out);
   print(stack);
   getch();
   return 0;
  }
  //*************************************
  void pop(char x,int* up,char *stack)
  {
   *up+=1;
   if(*up>49)
    cout<<"Sorry Stack Is Full";
   else
    stack[*up]=x;
  }
  //*************************************
  char push(int *up,char *stack)
  {
   if(*up<0)
    cout<<"\nSorry Stack Is Empety\n\n";
   else
    *up-=1;
  return stack[*up+1];
  }
  //*************************************
  void print(char*s)
  {
   for(int i=0;i<50;i++)
    if(s[i])
     cout<<s[i];
  }
 7. #77
  programer
  كاربر عادي
  http://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/rgk38wbh3cfxod62rhr2.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gifhttp://up.vbiran.ir/images/qndtfn66fcrrq7cw6yh.gif
  تاریخ عضویت
  2011 Dec
  نوشته ها
  62
  1
  10
  دریافت و چاپ گراف
  کد:
  #include <iostream>
  #include <conio>
  void print(int[][100],int);
  void p();
  int v,i,j,e[100][100];
  char ch;
  int main()
  {
   p();
   cout<<"\n\nPlease enter the number of V:";
   cin>>v;
   while(1)
   {
    clrscr();
    p();
    cout<<"\n\nWhat do you want to do?\n\n";
    cout<<"1-Insert a new Yal\n2-Delete a Yal\n3-Print Graph\n4-Exit\n\n";
    cout<<"What is Your selection:";
    cin>>ch;
    switch(ch)
    {
     case'1':
      clrscr();
      p();
      cout<<"\n\nplease enter Yal:";
      cin>>i>>j;
      if(i>v||j>v)
      {
       cout<<"\n\nWarning!!! you must enter two number betwen 0-"<<v;
       getch();
      }
      else
       e[i][j]=1;
      break;
     case'2':
      clrscr();
      p();
      print(e,v);
      cout<<"\n\nplease enter your Deleted Yal:";
      cin>>i>>j;
      e[i][j]=0;
      break;
     case'3':
      print(e,v);
      getch();
      break;
     case'4':return 0;
    }
   }
   getch();
   return 0;
  }
  //*********************************************************
  void print(int graph[][100],int v)
  {
   int i,j;
   clrscr();
   p();
   cout<<"\n";
   for(i=0;i<v;i++)
   {
    cout<<i<<" ";
    for(j=0;j<v;j++)
    {
      cout<<graph[i][j]<<" ";
    }
    cout<<"\n";
   }
   cout<<"\n  ";
   for(i=0;i<v;i++)
    cout<<i<<" ";
   cout<<"\n\nV(G)={";
    for(i=0;i<v;i++)
    {
     cout<<i;
     if(i<v-1)
      cout<<",";
    }
   cout<<"}";
   cout<<"\n\nE(G)={";
   for(i=0;i<v;i++)
   {
    for(j=0;j<v;j++)
    {
      if(graph[i][j]==1)
       cout<<"("<<i<<","<<j<<")";
    }
   }
   cout<<"}";
  }
  //*********************************************************
  void p()
  {
   gotoxy(55,23);
   cout<<"*** Writing By Hossein ***";
   gotoxy(1,1);
  }
 8. #78
  adminmsp
  مدیر کل و موسس سایت
  تاریخ عضویت
  1970 Jan
  محل سکونت
  M.S.P Soft
  نوشته ها
  1,590
  759
  467
  برنامه*ای بنویسید که وزن کالایی را برحسب کیلوگرم دریافت کرده، وزن آن را برحسب گرم در خروجی چاپ کند.

  #include≤stdio.h>

  #include≤conio.h>

  main()

  {

  float kg , g;

  clrscr();

  printf(“\n Enter weight by kg: “);

  scanf(“%f” ,&kg);

  g = kg * 1000;

  printf(“\n The weight by g is: %f” ,g);

  getch();

  return(0)

  }
  با M.S.P Soft به دنياي برنامه نويسي وارد شويد[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
 9. #79
  adminmsp
  مدیر کل و موسس سایت
  تاریخ عضویت
  1970 Jan
  محل سکونت
  M.S.P Soft
  نوشته ها
  1,590
  759
  467
  شرکتی به هر یک از دو نفر از متخصصین خود، ماهانه 750000 ریال پرداخت می*کند. او می*خواهد بداند که اگر 5/13 درصد به حقوق هر کدام اضافه کند. سالانه چقدر به هزینه شرکت اضافه می*شود. برنامه*ای بنویسید که این کار را برای شرکت انجام دهد.

  #include≤stdio.h>

  #include≤conio.h>

  main()

  {

  float x , y, z;

  clrscr();

  x = 750000 * 13.5;

  y = x * 12;

  z = y * 2;

  printf(“\n It is= %f “,z);

  getch();

  return(0)

  }[COLOR=blue][FONT=Tahoma][COLOR=blue][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]

  با M.S.P Soft به دنياي برنامه نويسي وارد شويد[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
 10. #80
  adminmsp
  مدیر کل و موسس سایت
  تاریخ عضویت
  1970 Jan
  محل سکونت
  M.S.P Soft
  نوشته ها
  1,590
  759
  467
  در شرکتی، سالانه 150 بسته کاغذ a4 مصرف می*شود. در پایان سال، این شرکت می*خواهد بداند که در سال آینده چقدر باید برای این بخش از تجهیزات اداری، هزینه کند. برنامه*ای بنویسید که قسمت این اقلام را در امسال از ورودی خوانده، با خواندن نرخ تورم در سال آینده هزینه شرکت را در این بخش محاسبه نماید و به خروجی ببرد. تورم به صورت درصد وارد می*شود که برنامه باید آن را به یک مقدار اعشار تبدیل کند. مثلا اگر تورم را به صورت 6/5 از ورودی بخواند باید آن را به صورت 056/0 به کار ببرد.

  x: قیمت یک خودکار (تمام خودکارها)

  y: قیمت یک بسته کاغذ A4 (تمام خودکارها)

  T: نرخ تورم (که باید بصورت درصد در محاسبات به کار رود.)

  A: هزینه*ی کالاها در سال جاری

  B: هزینه کالاها در سال آینده

  #include≤stdio.h>

  #include≤conio.h>

  main()

  {

  float x , y, A, B, T;

  clrscr();

  printf(“\n Enter your x, y, T : “);

  scanf(“%f%f%f” ,&x ,&y ,&T);

  x = x * 150;

  y = y * 50

  T = T * 0.01;

  A = x + y;

  B = A + A * T;

  printf(“\n it is : %f” ,B);

  getch();

  return(0)

  }[COLOR=blue][FONT=tahoma][/FONT][/COLOR]

  با M.S.P Soft به دنياي برنامه نويسي وارد شويد[برای نمایش لینک باید عضو شوید. ]
صفحه 8 از 10 نخست ... 5678910 آخرین
نمایش نتایج: از 71 به 80 از 92

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 3 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 3 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. ارشيو سورس كد هاي سي شارپ
  توسط MspSoft در انجمن #C
  پاسخ: 69
  آخرين نوشته: 2016-12-13, 10:32 PM
 2. تشخيص درايو سي دي در ويژوال بيسيک
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-02-18, 10:37 PM
 3. ارشيو سورس هاي كابردي ويژوال بيسك
  توسط halalabad در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 25
  آخرين نوشته: 2011-12-10, 12:41 AM
 4. تاريخچه ويژوال استديو و ورود ان به دنيا دات نت
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی مبتنی بر Microsoft .Net Framework
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011-12-05, 07:16 PM
 5. اموزش تصويري ويژوال استديو 2010 قسمت اول
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی مبتنی بر Microsoft .Net Framework
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2011-11-30, 03:39 PM

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2