- برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه های تو در تو، خروجی زیر را تولید کند:
$$$$$$
$$$$$$
$$$$$$
$$$$$$


#include <iostream.h>

int main()
{
for(int i=0;i<4;i++)
{
for(int j=0;j<6;j++)
cout<<'$';
cout<<"n";
}
return 0;
}


//end