یه تمرین با switch

- برنامه ای بنویسید که یک عدد بین 1 تا 7 از ورودی گرفته و روز هفته مربوط به آن را در خروجی چاپ کند.#include <iostream.h>

int main()
{
int x;
cout<<"Please enter a number between 1 & 7:"<<endl;
cin>>x;
switch(x)
{
case 1: cout<<"Saturday";break;
case 2: cout<<"Sunday";break;
case 3: cout<<"Monday";break;
case 4: cout<<"Tuesday";break;
case 5: cout<<"Wednesday";break;
case 6: cout<<"Thirsday";break;
case 7: cout<<"Friday";break;
default: cout<<"Wrong number!";
}
return 0;
}


//end