برنامه ای ساده با حلقه و شرط

- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و تمام مقسوم علیه های آن را با فرمت مناسبی در خروجی نمایش دهد.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

int main()
{
int a, b=1, c;
cout<<"Enter the number:"<<endl;
cin>>a;
cout<<"All divisors:"<<endl;
while(b<a+1)
{
c=a%b;
if(c==0)
cout<<b<<"t";
b++;
}
cout<<endl;
getch();
return b;
}


//end