یه تمرین برای حلقه ها و شرط ها:

- برنامه ای بنویسید که عددی از ورودی گرفته و تمام اعداد اول کوچکتر از ورودی را چاپ کند.

#include <iostream.h>

void main()
{
int c=0,x;
register j;
cout<<"Enter a number:(2 or bigger)"<<endl;
cin>>x;
cout<<"All the prime numbers less than entered number:"<<endl<<"2t";
for(register int i=3;i<x;i+=2)
{
for(j=2;j<i;j++)
if((i%j)==0)
{
c=1;
break;
}
if(c==0)
cout<<i<<"t";
c=0;
}
}


//end