امروز یه برنامه مینویسیم که شبیه ساز تابع pow هست که یک عدد را به توان میرساند با این تفاوت که لازم به فراخوانی فایل کتابخانه ای math.h نیست و تنها با دستور for قابل حل است.

-برنامه ای بنویسید که تنها با فایل کتابخانه ای iostream و با کمک از تابع for، یک عدد و یک توان از ورودی بگیرد و عدد را به توان رسانده در خروجی چاپ کند.

امروز یه برنامه مینویسیم که شبیه ساز تابع pow هست که یک عدد را به توان میرساند با این تفاوت که لازم به فراخوانی فایل کتابخانه ای math.h نیست و تنها با دستور for قابل حل است.

-برنامه ای بنویسید که تنها با فایل کتابخانه ای iostream و با کمک از تابع for، یک عدد و یک توان از ورودی بگیرد و عدد را به توان رسانده در خروجی چاپ کند.#include

int main()
{
int x,y,i,t=1;
cout<<"Enter the number:n";
cin>>x;
cout<<"Enter the power:n";
cin>>y;
for(i=1;i<=y;i++)
t*=x;
cout<<"Result: "< return 0;
}


//end