برنامه ای که تعدادی مقادیر صحیح را از ورودی خوانده ٬ آنها را در آرایه ای قرار می دهد . سپس توسط تابعی ٬ کوچکترین عنصر آرایه را پیدا می کند .

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int findMin(int [], int);
int main()
{
int list[20], num, size=0 ;
clrscr();
do{
cout << "Enter list[" << size << "]:";
cin >> list[size];
} while(list[size ++] != 0) ;
size --;
num = findMin(list, size) ;
cout << "n Minimum is: " << num ;
getch();
return 0;
}
//***********************
int findMin(int arr[], int size)
{
int i, min1 ;
min1 = arr[0] ;
for(i = 0 ; i < size; i++)
if(arr[i] < min1)
min1 = arr[i] ;
return(min1) ;
}