ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به حساب” کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
 1. #1
  erfan
  کاربر ویژه
  تاریخ عضویت
  1970 Jan
  نوشته ها
  36
  34
  16

  سورس یونیت واسه کارکردن با پروسه ها

  سورس یونیت واسه کارکردن با پروسه ها


   unit VsProcess;


  interface
  uses windows, tlhelp32;

  function ProcessCountByPath(Path:string): integer; stdcall;
  function PHandleToPath(hProcess: cardinal) : string; stdcall;
  function PHandleToPid(hProcess: cardinal) : Cardinal;stdcall;
  function NameToPid(ExeNames: PChar): Cardinal; stdcall; //
  function PidToName(dwProcessID: DWord): string; stdcall;
  function PidToPath(dwProcessID: DWord): string; stdcall;
  function PathToPid(Path:string):Dword; stdcall;
  function GetModulesByPid(ProcessID: DWord): string; stdcall;
  function GetModulesByName(ExeName: PChar): string; stdcall;
  function GetAllProcess: string; stdcall;
  function IsProcessByName(Name:string):Boolean;stdcall;
  function IsProcessByPath(Path:string):Boolean;stdcall;
  function FindModulesInProcess(ProcessID: DWord): string; stdcall; overload;
  function FindModulesInProcess(ExecutableName: PChar): string; stdcall; overload;
  function IsModuleFound(ProcessID: DWord;Module:string): Boolean; stdcall;
  function PidToParent(Pid:Dword):Dword;
  function ReadIntMemory(const lpBase:integer;PID:Cardinal):integer;stdcall;
  function ReadStrMemory(const lpBase:integer;PID:Cardinal):String;stdcall;
  procedure WriteIntMemory(const lpBase:integer;PID:Cardinal;lpinteger:integer);stdcall;
  procedure WriteStrMemory(const lpBase:integer;PID:Cardinal;lpString:string);stdcall;


  procedure SetTokenPrivileges;

  implementation
  type
  TNtProcessBasicInfo = record
  exitStatus : cardinal;
  pebBaseAddress : cardinal;
  affinityMask : cardinal;
  basePriority : cardinal;
  pid : cardinal;
  parentPid : cardinal;
  end;
  TPCardinal = ^cardinal;
  TNtProcessInfoClass = (ProcessBasicInformation,
  ProcessQuotaLimits,
  ProcessIoCounters,
  ProcessVmCounters,
  ProcessTimes,
  ProcessBasePriority,
  ProcessRaisePriority,
  ProcessDebugPort,
  ProcessExceptionPort,
  ProcessAccessToken,
  ProcessLdtInformation,
  ProcessLdtSize,
  ProcessDefaultHardErrorMode,
  ProcessIoPortHandlers,
  ProcessPooledUsageAndLimits,
  ProcessWorkingSetWatch,
  ProcessUserModeIOPL,
  ProcessEnableAlignmentFaultFixup,
  ProcessPriorityClass,
  ProcessWx86Information,
  ProcessHandleCount,
  ProcessAffinityMask,
  ProcessPriorityBoost,
  ProcessDeviceMap,
  ProcessSessionInformation,
  ProcessForegroundInformation,
  ProcessWow64Information,
  ProcessImageFileName,
  ProcessLUIDDeviceMapsEnabled,
  ProcessBreakOnTermination,
  ProcessDebugObjectHandle,
  ProcessDebugFlags,
  ProcessHandleTracing,
  ProcessIoPriority,
  ProcessExecuteFlags,
  ProcessResourceManagement,
  ProcessCookie,
  ProcessImageInformation,
  MaxProcessInfoClass);
  var
  NtQueryInformationProcess : function (processHandle : cardinal;
  infoClass : TNtProcessInfoClass;
  buffer : pointer;
  bufSize : cardinal;
  returnSize : TPCardinal) : cardinal stdcall = nil;

  function LowerCase(const S: string): string;
  var
  Ch: Char;
  L: Integer;
  Source, Dest: PChar;
  begin
  L := Length(S);
  SetLength(Result, L);
  Source := Pointer(S);
  Dest := Pointer(Result);
  while L <> 0 do
  begin
  Ch := Source^;
  if (Ch >= 'A') and (Ch <= 'Z') then Inc(Ch, 32);
  Dest^ := Ch;
  Inc(Source);
  Inc(Dest);
  Dec(L);
  end;
  end;
  function UpperCase(sString: String): String; stdcall;
  var
  Ch : Char;
  L : Integer;
  Source: PChar;
  Dest : PChar;
  begin
  L := Length(sString);
  SetLength(Result, L);
  Source := Pointer(sString);
  Dest := Pointer(Result);
  while L <> 0 do
  begin
  Ch := Source^;
  if (Ch >= 'a') and (Ch <= 'z') then Dec(Ch, 32);
  Dest^ := Ch;
  Inc(Source);
  Inc(Dest);
  Dec(L);
  end;
  end;

  function ExtractFileName(sFile: String): String; stdcall;
  var
  i: Integer;
  j: Integer;
  begin
  j := 0;
  for i := 1 to length(sFile) do
  if (sFile[i] = '\') then j := i;
  sFile := Copy(sFile,j+1,length(sFile));
  j := 0;
  for i := 1 to length(sFile) do
  if (sFile[i] = '.') then j := i;
  if j = 0 then j := length(sFile)+1;
  Result := Copy(sFile,1,j-1);
  end;

  function PidToPath(dwProcessID: DWord): string; stdcall;
  var FSnapshotHandle: THandle;
  FModuleEntry32 : TModuleEntry32;
  begin
  Result := '';
  if (dwProcessID <> 0) then
  begin
  FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPMODULE,dwProcessID);
  FModuleEntry32.dwSize := Sizeof(FModuleEntry32);
  Module32First(FSnapshotHandle,FModuleEntry32);
  result := FModuleEntry32.szExePath;
  CloseHandle(FSnapshotHandle);
  end;
  end;

  function PathToPid(Path:string):Cardinal;
  Var
  cLoop :Boolean;
  SnapShot :THandle;
  L :TProcessEntry32;
  Begin
  Result:=0;
  SnapShot := CreateToolHelp32SnapShot(TH32CS_SNAPPROCESS or TH32CS_SNAPMODULE, 0);
  L.dwSize := SizeOf(L);
  cLoop := Process32First(SnapShot, L);
  while (Integer(cLoop) <> 0) do begin

  if LowerCase(PidToPath(L.th32ProcessID)) = LowerCase(Path) then
  Result:=L.th32ProcessID ;
  cLoop := Process32Next(SnapShot, L);
  end;
  CloseHandle(SnapShot);
  end;

  function PHandleToPath(hProcess: cardinal) : string; stdcall;
  var pbi : TNtProcessBasicInfo;
  c1 : cardinal;
  pp : pointer;
  ws : wideString;
  ustr : packed record
  len, maxLen : word;
  str : PWideChar;
  end;
  begin
  result := '?';
  if @NtQueryInformationProcess = nil then
  NtQueryInformationProcess := GetProcAddress(GetModuleHandle('ntdll.dll'), 'NtQueryInformationProcess');
  if (NtQueryInformationProcess(hProcess, ProcessBasicInformation, @pbi, sizeOf(TNtProcessBasicInfo), nil) = 0) and
  ReadProcessMemory(hProcess, pointer(dword(pbi.pebBaseAddress) + $10), @pp, 4, c1) and (c1 = 4) and
  ReadProcessMemory(hProcess, pointer(dword(pp) + 14 * 4), @ustr, 8, c1) and (c1 = 8) then begin
  SetLength(ws, ustr.len div 2);
  if ReadProcessMemory(hProcess, ustr.str, pointer(ws), ustr.len, c1) and (c1 = ustr.len) then
  result := ws;
  end;
  end;


  function PHandleToPID(hProcess: cardinal) : Cardinal;
  var pbi : TNtProcessBasicInfo;
  c1 : cardinal;
  pp : pointer;
  ws : wideString;
  ustr : packed record
  len, maxLen : word;
  str : PWideChar;
  end;
  begin
  if @NtQueryInformationProcess = nil then
  NtQueryInformationProcess := GetProcAddress(GetModuleHandle('ntdll.dll'), 'NtQueryInformationProcess');
  NtQueryInformationProcess(hProcess, ProcessBasicInformation, @pbi, sizeOf(TNtProcessBasicInfo), nil);
  Result:=pbi.pid;
  end;  function PidToName(dwProcessID: DWord): string; stdcall;
  begin

  Result:=ExtractFileName(PidToPath(dwProcessID)+'.exe');
  end;

  function GetModulesByPid(ProcessID: DWord): string; stdcall;
  var sFoundModules : String;
  FSnapshotHandle: THandle;
  FModuleEntry32 : TModuleEntry32;
  ContinueLoop : Boolean;
  begin
  Result := '';
  sFoundModules := '';
  if (ProcessID <> 0) then
  begin
  FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPMODULE,ProcessID);
  FModuleEntry32.dwSize := Sizeof(FModuleEntry32);
  ContinueLoop := Module32First(FSnapshotHandle,FModuleEntry32);
  while ContinueLoop do
  begin
  sFoundModules := sFoundModules+FModuleEntry32.szModule+#13#10;
  ContinueLoop := Module32Next(FSnapshotHandle,FModuleEntry32);
  end;
  result := sFoundModules;
  CloseHandle(FSnapshotHandle);
  end;
  end;

  function ProcessCountByPath(Path:string): integer; stdcall;
  var
  FSnapshotHandle: THandle;
  FProcessEntry32: TProcessEntry32;
  ContinueLoop : Boolean;
  begin
  Result:=0;
  FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,0);
  FProcessEntry32.dwSize := Sizeof(FProcessEntry32);
  ContinueLoop := Process32First(FSnapshotHandle,FProcessEntry32);
  while ContinueLoop do
  begin
  if LowerCase(PidToPath(FProcessEntry32.th32ProcessID)) = LowerCase(Path) then
  Result:=Result+1;
  ContinueLoop := Process32Next(FSnapshotHandle,FProcessEntry32);
  end;
  CloseHandle(FSnapshotHandle);
  end;

  function IsModuleFound(ProcessID: DWord;Module:string): Boolean; stdcall;
  var sFoundModules : String;
  FSnapshotHandle: THandle;
  FModuleEntry32 : TModuleEntry32;
  ContinueLoop : Boolean;
  begin
  SetTokenPrivileges;
  sFoundModules := '';
  if (ProcessID <> 0) then
  begin
  FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPMODULE,ProcessID);
  FModuleEntry32.dwSize := Sizeof(FModuleEntry32);
  ContinueLoop := Module32First(FSnapshotHandle,FModuleEntry32);
  while ContinueLoop do
  begin
  Result:= (FModuleEntry32.szModule = Module);
  ContinueLoop := Module32Next(FSnapshotHandle,FModuleEntry32);
  end;
  CloseHandle(FSnapshotHandle);
  end;
  end;


  function NameToPid(ExeNames: PChar): DWord;
  function DeleteExe(sProcessNames: string): string;
  var i: DWord;
  j: DWord;
  begin
  SetLength(Result,Length(sProcessNames));
  result := '';
  j := 0;
  for i := 1 to length(sProcessNames) do
  begin
  if (Copy(sProcessNames,i,6) = ('.EXE'#13#10)) then
  j := 4;
  if (j > 0) then
  Dec(j) else
  Result := Result+sProcessNames[i];
  end;
  end;
  var
  FSnapshotHandle: THandle;
  FProcessEntry32: TProcessEntry32;
  ContinueLoop : Boolean;
  sExeSearch : String;
  sExeProcess : String;
  i : integer;
  begin
  Result := 0;
  sExeSearch := DeleteExe(uppercase(#13#10+exenames+#13#10));
  FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,0);
  FProcessEntry32.dwSize := Sizeof(FProcessEntry32);
  ContinueLoop := Process32First(FSnapshotHandle,FProcessEntry32);
  while ContinueLoop do
  begin
  sExeProcess := uppercase(extractfilename(FProcessEntry32.szExeFile));
  i := pos(sExeProcess,sExeSearch);
  if (i > 0) and
  (sExeSearch[i-1] = #10) and
  (sExeSearch[i+length(sExeProcess)] = #13) then
  result := FProcessEntry32.th32ProcessID;
  ContinueLoop := Process32Next(FSnapshotHandle,FProcessEntry32);
  end;
  CloseHandle(FSnapshotHandle);
  end;

  function GetModulesByName(ExeName: PChar): string; stdcall;
  begin
  Result := GetModulesByPid(NameToPid(ExeName));
  end;

  function GetAllProcess: string; stdcall;
  var
  FSnapshotHandle: THandle;
  FProcessEntry32: TProcessEntry32;
  ContinueLoop : Boolean;
  sFoundProcesses: String;
  begin
  FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,0);
  FProcessEntry32.dwSize := Sizeof(FProcessEntry32);
  ContinueLoop := Process32First(FSnapshotHandle,FProcessEntry32);
  sFoundProcesses := '';
  while ContinueLoop do
  begin
  sFoundProcesses := sFoundProcesses+ExtractFilename(FProcessEntry32.szExeFile)+#13#10;
  ContinueLoop := Process32Next(FSnapshotHandle,FProcessEntry32);
  end;
  if (Length(sFoundProcesses) > 0) then
  Result := Copy(sFoundProcesses,1,length(sFoundProcesses)-2);
  CloseHandle(FSnapshotHandle);
  end;

  function IsProcessByName(Name:string):Boolean;
  Var
  cLoop :Boolean;
  SnapShot :THandle;
  L :TProcessEntry32;
  Begin
  Result:=False;
  SnapShot := CreateToolHelp32SnapShot(TH32CS_SNAPPROCESS or TH32CS_SNAPMODULE, 0);
  L.dwSize := SizeOf(L);
  cLoop := Process32First(SnapShot, L);
  while (Integer(cLoop) <> 0) do begin
  if LowerCase(L.szExeFile) = LowerCase(Name) then
  Result:=True ;
  cLoop := Process32Next(SnapShot, L);
  end;
  CloseHandle(SnapShot);
  end;


  function PidToParent(Pid:Dword):Dword;
  Var
  cLoop :Boolean;
  SnapShot :THandle;
  L :TProcessEntry32;
  Begin

  SnapShot := CreateToolHelp32SnapShot(TH32CS_SNAPPROCESS or TH32CS_SNAPMODULE, 0);
  L.dwSize := SizeOf(L);
  cLoop := Process32First(SnapShot, L);
  while (Integer(cLoop) <> 0) do begin
  if (L.th32ProcessID) = Pid then
  Result:=L.th32ParentProcessID ;
  cLoop := Process32Next(SnapShot, L);
  end;
  CloseHandle(SnapShot)
  end;

  function IsProcessByPath(Path:string):Boolean;
  Var
  cLoop :Boolean;
  SnapShot :THandle;
  L :TProcessEntry32;
  Begin
  Result:=False;
  SnapShot := CreateToolHelp32SnapShot(TH32CS_SNAPPROCESS or TH32CS_SNAPMODULE, 0);
  L.dwSize := SizeOf(L);
  cLoop := Process32First(SnapShot, L);
  while (Integer(cLoop) <> 0) do begin
  if LowerCase(PidToPath(L.th32ProcessID)) = LowerCase(Path) then
  Result:=True ;
  cLoop := Process32Next(SnapShot, L);
  end;
  CloseHandle(SnapShot);
  end;

  procedure SetTokenPrivileges;
  var
  hToken1, hToken2, hToken3: THandle;
  TokenPrivileges: TTokenPrivileges;
  Version: OSVERSIONINFO;
  begin
  Version.dwOSVersionInfoSize := SizeOf(OSVERSIONINFO);
  GetVersionEx(Version);
  if Version.dwPlatformId <> VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS then
  begin
  try
  OpenProcessToken(GetCurrentProcess, TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES, hToken1);
  hToken2 := hToken1;
  LookupPrivilegeValue(nil, 'SeDebugPrivilege', TokenPrivileges.Privileges[0].luid);
  TokenPrivileges.PrivilegeCount := 1;
  TokenPrivileges.Privileges[0].Attributes := SE_PRIVILEGE_ENABLED;
  hToken3 := 0;
  AdjustTokenPrivileges(hToken1, False, TokenPrivileges, 0, PTokenPrivileges(nil)^, hToken3);
  TokenPrivileges.PrivilegeCount := 1;
  TokenPrivileges.Privileges[0].Attributes := SE_PRIVILEGE_ENABLED;
  hToken3 := 0;
  AdjustTokenPrivileges(hToken2, False, TokenPrivileges, 0, PTokenPrivileges(nil)^, hToken3);
  CloseHandle(hToken1);
  except;
  end;
  end;
  end;

  function FindModulesInProcess(ExecutableName: PChar): string; stdcall; overload;
  begin
  Result := FindModulesInProcess(NameToPid(ExecutableName));
  end;

  function FindModulesInProcess(ProcessID: DWord): string; stdcall; overload;
  var sFoundModules : String;
  FSnapshotHandle: THandle;
  FModuleEntry32 : TModuleEntry32;
  ContinueLoop : Boolean;
  begin
  Result := '';
  sFoundModules := '';
  if (ProcessID <> 0) then
  begin
  FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPMODULE,ProcessID);
  FModuleEntry32.dwSize := Sizeof(FModuleEntry32);
  ContinueLoop := Module32First(FSnapshotHandle,FModuleEntry32);
  while ContinueLoop do
  begin
  sFoundModules := sFoundModules+FModuleEntry32.szModule+#13#10;
  ContinueLoop := Module32Next(FSnapshotHandle,FModuleEntry32);
  end;
  result := sFoundModules;
  CloseHandle(FSnapshotHandle);
  end;
  end;


  function ReadIntMemory(const lpBase:integer;PID:Cardinal):integer;
  var
  a:cardinal;
  Byte:integer;
  BytesRead:cardinal;
  begin
  a:=OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS,False,PID);
  ReadProcessMemory(a,Pointer(lpBase),@Byte,SizeOf(Byte),BytesRead);
  CloseHandle(a);
  Result:=Byte;
  end;

  function ReadStrMemory(const lpBase:integer;PID:Cardinal):String;
  var
  a:cardinal;
  Byte:array[0..1024] of char;
  BytesRead:cardinal;
  begin
  a:=OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS,False,PID);
  ReadProcessMemory(a,Pointer(lpBase),@Byte,SizeOf(Byte),BytesRead);
  CloseHandle(a);
  Result:=(Byte);
  end;


  procedure WriteIntMemory(const lpBase:integer;PID:Cardinal;lpinteger:integer);
  var
  a:cardinal;
  BytesRead:cardinal;
  sStr:Pchar;
  begin
  sStr:=Pchar(lpInteger);
  a:=OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS,False,PID);
  WriteProcessMemory(a,Pointer(lpBase),@lpInteger,SizeOf(lpInteger)+1,BytesRead);
  CloseHandle(a);
  end;

  procedure WriteStrMemory(const lpBase:integer;PID:Cardinal;lpString:string);
  var
  a:cardinal;
  BytesRead:cardinal;
  Str:array [0..1024] of char;
  sStr:Pchar;
  begin
  sStr:=Pchar(lpString);
  lstrcpyA(Str,sStr);
  a:=OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS,False,PID);
  WriteProcessMemory(a,Pointer(lpBase),@Str,SizeOf(Str)+1,BytesRead);
  CloseHandle(a);
  end;

  end.
 2. 1
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 14
  آخرين نوشته: 2017-08-02, 04:57 PM
 2. دانلود سورس پروژه مدیریت دانش اموزان به زبان vb.net
  توسط MspSoft در انجمن VB.NET
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-12-21, 09:28 PM
 3. دانلود سورس مدیریت یک بانک
  توسط vahid4251 در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-06-28, 07:55 PM
 4. سورس بدست آوردن درایوهای منطقی سیستم
  توسط MspSoft در انجمن برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012-04-13, 08:17 PM
 5. شیوه های متداول در مهندسی نرم افزار (قسمت سوم)
  توسط MspSoft در انجمن مباحث مرتبط با مهندسی نرم‌افزار
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011-12-03, 04:10 PM

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2