کسانی که از بانک اطلاعاطی پارادوکس استفاده ميکنن برایجلوگيری از تخريب فايل و حذف فيزيکی رکوردها از جداول اطلاعاتی هرچند وقت يکبار اقدامبه فشرده کردن جدول کنند تابع زير که به paradoxpack موسوم است جهت فشرده كردن جداول پارادوكس ارائه ميشود
يونيتDBIPROCS را به قسمت uses اضافه کنید

procedure TForm1.ParadoxPack(Tabela: TTable);

var TBDesc: CRTblDesc;

hDb: hDbiDb;

CaminhoTabela: array[0..dbiMaxPathLen] of char;

begin

If not Tabela.Active then

Tabela.Open;

FillChar(TBDesc,Sizeof(TBDesc),0);

With TBDesc do begin

StrPCopy(szTblName,Tabela.TableName);

StrPCopy(szTblType,szParadox);

bPack:=True;

end;

hDb:=nil;

Check(DbiGetDirectory(Tabela.DBHandle,True,CaminhoTabela));

Tabela.Close;

Check(DbiOpenDatabase(nil,'STANDARD',dbiReadWrite,dbiOpenExcl,nil,0,nil,nil,hDb)​);

Check(DbiSetDirectory(hDb,CaminhoTabela));

Check(DBIDoRestructure(hDb,1,@TBDesc,nil,nil,nil,False));

Tabela.Open;

end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

ParadoxPack(Table1);

end;